Daniël Theodoor jonkheer Gevers van Endegeest Via de Permanente Commissie uit het Amortisatie syndicaat, in 1822 ingesteld door Koning Willem I om de rentebetaling en aflossing van de enorme staatsschuld buiten het Parlement om te regelen, raakte Gevers betrokken bij duinbebossing. Deze commissie, waarin de koning de dienst uitmaakte, hield zich ook bezig met het beheer van de staatsdo meinen. Op Texel waren dit de voormalige Domein gronden van de Grafelijkheid: alle Texelse duinen be halve de Zanddijk en het Eijerland. Als reactie op een door de Maatschappij tot Bevorde ring van den Landbouw uitgeschreven prijsvraag publiceerde Gevers van Endegeest in 1826 een Ver handeling over het toegangbaar maken van de duinval leien langs de kust van Holland. Hij was toen jurist bij de Raad van State en als secretaris toegevoegd aan die Permanente Commissie. Als gevolg van een besluit van Koning Willem I ont vingen weer alle gemeenten langs de Hollandse kust en de betrokken waterschappen een Uitnodiging, een vragenlijst. De Texelse burgemeester Reinbach rea geerde op 22 september 1826 en propageerde helm- aanplant als enige middel om de verstuiving der dui nen tegen te gaan. Hiervoor was wel de volledige uitroeiing van het konijn nodig. Daarnaast wees hij op de schade voor eigenaars van landerijen grenzend aan de duinen, vaak lieden van gering vermogen: niet alleen graasden die konijnen vaak op hun land, maar door de graverij van konijnen in de duinen overstoof dat land ook.8 In mei 1827 kreeg Gevers opdracht om langs de Golf van Gascogne samen met de bosbouwkundige H.J. Deschesnes uit Luik te bestuderen hoe daar de dui nen vastgelegd en bebost zijn. Daarna volgde een in spectietocht door de Hollandse duinen, vastgelegd in zijn Journaal van de Inspectiereis der Duinen op de Ey- landen en langs de Noordzee van den Helder tot Duyn- kerke in september 1827.9 De beschrijving van het tochtje naar Texel in het Journaal van Gevers Samen met vier leden van de Permanente Commissie bezocht hij Texel. Zondagochtend 9 september 1827 wandelde het gezelschap om half acht vanaf hun lo gement in Den Helder naar het nieuwe Noordhol- landsch kanaal. Ze bewonderden daar de werken. Om 9 uur vertrokken ze met het jachtscheepje 'de Vlieger' en arriveerden na zo'n IV2 uur in Oudeschild. De heren liepen naar Den Burg en spraken daar met burgemeester Reinbach, gemeentesecretaris Bok en dijkgraaf Sijbrand Keijser. Gevers was onder de in druk van de mooie bosjes Brakenstein en het Doolhof en de iepen en lindebomen in Den Burg, die ogen schijnlijk geen last van de zeewind hadden. Hij prees het mooij gelegen en aardige Den Burg. In gezelschap van Bok en een gids vertrok het gezel schap met een gehuurde paard en rijtuig naar 't Horntje. Ze reden over de buitendijk van het Hoorn der Nieuwland, langs de ondergelopen polder Hoorn enburg, een voorganger van de Prins-Hendrikpolder, naar de duinen van 't Horntje, die door kustafslag be dreigd werden. Vervolgens wandelden ze door de dui nen van Den Hoorn en over de Hors. Gevers proefde enkele zwarte bottels van de miljoenen duinroosjes, waarvan het blad rood verschroeid was door de zon. Na beëindiging van de pacht door het Dijkscollege in 1809 is de verstuiving van de duinen sterk toegeno men, zo vertelde Bok. Er was in en buiten het duin geen struik of boom te bekennen. Bok vertelde over gebrek aan hout en brand(stof) op Texel en Gevers noteerde: bosaanleg van nut. Vervolgens wandelde het gezelschap verschillende stukjes door de brede dui nen van De Westen, volgens Gevers net zo breed als op de kaart. KA AK T Aan de voet van het duin waren twee heel kleine, weelderige, niet verwaaide bosjes. Van daaruit ging het terug, via Den Burg naar Oudeschild, waar Bok op het schip bleef dineren en 2,— voor de gids en 10,-- voor de voiture betaald werd. De volgende morgen, met slecht weer, werd nuttig besteed met schrijfwerk. Maar de heren voelden zich gevangen op het schip, 's Middags knapte het op. Ze haalden met hun voiture Bok en hun gids op in Den Burg en vertrokken over De Koog naar Eijerland. De duinen ten westen van De Koog waren toen ook al zeer smal en verstoven sterk. Op het brede strand ten noorden van De Koog lag een hoogte of lage duin strook; hier werd geprobeerd zand aan te laten stui ven in de richting van de alleen liggende hoogte de Slufters Bol. 8 Oud Archief Hoogheemraadschap Rijnland, verzameling Gevers van Endegeest GE 16c 9 Oud Archief Hoogheemraadschap Rijnland, verzameling Gevers van Endegeest GE 14b /van het. Eiland. TEXEjL ariexeEIKRLAN.D l('.eformeerd, uit de jonjtst voorbande stukken i door JAN PEIRIBOOMfll, Crecopieerci door C' -BOLING A lSOS AVhaaIe van /.tOO IlKijnlancl-lc Ke Roe dftU Nummer 105, december 2012 Historische Vereniging Texel 11

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Uitgave Historische Vereniging Texel | 2012 | | pagina 13