Aankondiging boek Alleen in 2012 is 'Duinen en mensen Texel' beschikbaar voor de speciale vriendenprijs: voor mensen die de serie waarderen en vroeg intekenen, geldt een extra lage prijs namelijk €22,50 €2,— verzendkosten. Door nu vroeg in te tekenen, brengt u of uw bedrijf de realisatie van dit boek dichterbij. Namen van de vrien den worden achter in het boek vermeld, sponsoren op het titelblad. Vanaf 20 f3 tot en met maart kost het boek €29,50, vanaf 1 april €37,50. Zie www.duinenenmensen.nl voor de hele serie en de vorderingen rond het boek U kunt desgewenst een mail sturen naar: info@duinenenmensen.nl of per post bestellen: NatuurMedia, Markenplein 4, 1011 MV Amsterdam. Aankondiging boek Duinen en mensen Texel Het boek Duinen en mensen Texel, onder redactie van Rolf Roos, verschijnt in april 2013. De Texelse duinen en kwelders zijn van een betove rende schoonheid en hebben Europese allure: uitge strekte hellingen met duinrozen, heidevelden, duin meertjes met soms exclusief 'Texelse' soorten. Met een zuidpunt waar de kust zich uitbreidt en nieuwe moerassen ruimte bieden aan kiekendieven en blauw- borsten. Over het komen en gaan van natuur, in het ruim 100 jaar oude bos en in het open duin: meeuwen, wulpen, lepelaars en vele soorten orchideeën. Over het grondwater dat duinvalleien roze laat oplich ten. En hoe de Texelse natuur steeds verandert. Onder de Waddeneilanden neemt Texel - waarvan de oudste delen al sinds de steentijd bewoond zijn - een uitzonderlijke plek in. Hoewel de huidige duinen 'jong' zijn en arm aan archeologische sporen, is er toch veel historie in dit landschap te zien. De duinen hadden nooit deze vorm gehad als helmplan ters er niet vele stuifdijken hadden aangelegd. Ook duinboeren, konijnenjagers, waterwinners, bos bouwers en sinds een eeuw natuurbeheerders en recrea tieondernemers hebben duin en kwelder benut en ver anderd. Van Willemsoord tot Marinebedrijf De Rijkswerf in Den Helder viert dit jaar het 200-jarig jubileum. Ter gelegenheid daarvan schreef Rens Schen- delaar uit Den Helder een jubileumboek van 232 pagi na's met veel full-color illustraties. Veel Texelaars kregen op de werf een degelijke vakoplei ding en generaties Texelaars werkten of werken daar. Dit boek is voor de gereduceerde prijs van €20,— (excl. portokosten) verkrijgbaar bij de Helderse Historische Vereniging, Dick Makelaar, tel. 0223-625895. De winkelprijs bedraagt €27,50. Rens Schendelaar Nummer 104, september 2012 Historische Vereniging Texel 31 Archeologie Natuur Historie Onder redactie van Rolf Roos Uitgeverij NatuurMedia

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Uitgave Historische Vereniging Texel | 2012 | | pagina 33