en drie mooie oude namen: Kampeersnol, waar de eer ste kampeerder zijn tent opzette, de Rovershut, de kam- peerschuur in de Ploegelanden genoemd naar de fami lies Rover en Hutjes die hun veeschuur als eersten huurden en de Glijnol vlakbij de bunker van het Lood- mansduin: erg geschikt voor sleetje rijden. De Meneers Keetennol verwijst mogelijk naar een keet voor de schil der RJ. van Boxel, die in 1936 tijdens zijn vervangende dienst bij het Staatsbosbeheer een landschapsschilderij van de Bleekersvallei maakte. De veldnaam het Duinpark bij Ecomare dateert uit de jaren 70 van de vorige eeuw toen Staatsbosbeheer een duingebied als voorbeeldgebied voor natuurvoorlichting wilde inrichten. Het woord 'Duinpark' zelf is van Jac. R Thijsse afkomstig maar hij duidde er heel visionair een nimmer gerealiseerd nationaal park van Rottum tot Zeeuws-Vlaanderen mee aan. Tenslotte: geen namen zonder grappenmakerij. Aan de noordzijde van de Muy ligt een 'Vlak zonder Naam'. Er was geen Nonnenklooster in de zuidelijke Eierlandse duinen en het Martelveldje had eveneens een heel an dere functie. Ook het weggeslagen Biervlakkie in de Bleekersvallei valt in de lolcategorie. Texel heeft ook zijn Blinde darm: een duintje dat als een appendix aan de Lange dam bij de Slufter hangt. Tenslotte het Blinde kippenpad. Nadat Rijkswaterstaat dit beheerspad voor het helmsteken had laten opknap pen, was het pad zo breed geworden dat zelfs een blinde kip het achteruit lopend nog kon vinden, aldus een vo gelwachter van Staatsbosbeheer. Kees Bruin, Rolf Roos, Erik van der Spek m.m.v. Frits David Zeiler Met dank aan: Anneke Brouwer, Maarten Stoepker en Nico van der Wel. Dit verhaal is een (gedeeltelijke) voorpublicatie uit het boek 'Duinen en mensen Texel' dat onder redactie van Rolf Roos verschijnt in april 2013 en gebaseerd op het hierna aangekondigde rapport. Enkele woordverklaringen van regelmatig voorko mende (delen van) oude veldnamen Bol Algemene naam voor licht bollend terrein, ook bui tendijks. Denk maar aan de Razende Bol. Of aan de bijnaam 'Het Gouden Boltje' voor Texel. Een, meestal laag, duin in een overwegend vlak gebied. Bollen= een groepje duinen in een vlakte Nummer 104, september 2012 Historische Vereniging Texel 29 De familie Min voor de boswachterswoning op de Westermient. Staand: boswachter Min en zijn zuster, de latere mevrouw Trijntje Witte-Min. Zittend mevrouw Trijntje Min-Blankendaal. De kinderen Nicolaas, Ide, Margaretha en Theodorus. (foto coll. Maarten stoepker)

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Uitgave Historische Vereniging Texel | 2012 | | pagina 31