Over bol en nol, hok en vlak. Veldnamen in de duinen van Texel. liet Eijerlandshuis of Eijerhuis. Veldnamen zijn onderdeel van onze geschiedenis. Ze zijn in de eerste plaats bedoeld om locaties aan te duiden. Maar veldnamen zijn ook levende elementen in onze cultuur. Afhankelijk van de tijd waarin en de manier waarop mensen bij een gebied betrokken zijn, ontstaan en verdwijnen namen of veranderen ze. Sommige namen blijven eeuwenlang in gebruik, som mige duiken in meervoud op, weer andere verplaat sen zich als wandelende duinen. Een veldnaam is niet zelden een historisch kleinood, een mooie herinne ring. En sommige ontstaan vandaag, gewoon omdat duingebruikers een plek moeten aanduiden die eerder geen naam had. Veldnamen weerspiegelen vrijwel steeds het overwe gende gebruik. Er zijn vele, meest 19e eeuwse, agra rische namen en een ruime handvol die verwijst naar de maritieme geschiedenis. In veel namen figureert de kustvorm(ing) en de laatste eeuw levert enkele tien tallen nieuwe op als gevolg van het duinbeheer door Staatsbosbeheer en de opkomende recreatie. oudste veldnamen zijn mogelijk Galgenduin en de Westerduinen, zo genoemd naar het tot de 16e eeuw welvarende dorp de Westen dat volledig van de kaart verdween. Het gehucht Borchcamer of Borcamer (ook verdwenen, maar voortlevend in de duinnaam Bolle- kamer) duikt op in kaarten uit de 16e eeuw, net als na men als de Kaap: plekken in het duin met bakens voor de scheepvaart. Er zijn plekken die met een mooie naam bedeeld zijn maar veranderen in hun tegendeel. Bijvoorbeeld van nat naar droog. De legendarische Fonteinsnol, een geheel verdroogde bron aan de duinvoet, en beschaafd be weend door Jac.P. Thijsse, is al een eeuw geen open duin met een ruim stromende bron, maar de naam van een droge, beboste duintop, met een hoge uitzichttoren tussen onafzienbare dennen. Bij het Zandnoltje nabij de Duinpark zien we het omgekeerde: eerst een duinbuit die daarna door zandwinning zo diep afgegraven is dat er weer water stond, en tijdelijk onderkomen bood aan de zeer zeldzame moerassmele. Rond het jaar 1000 bestond vrijwel het gehele duinge bied nog niet in haar huidige vorm, waardoor er in dit deel van Texel weinig middeleeuwse veldnamen zijn. De Duinboeren en duinpachters: agrarisch gebruik Van de vele honderden veldnamen in het huidige duin gebied verwijst een groot deel naar mannen die een Nummer 104, september 2012 Historische Vereniging Texel Het Eijerlandshuis of Eijerhuis rond 1 850, gravure door Popko van Groningen met midden op de achtergrond de Staak collectie Prenten en Tekeningen in de Provinciale Atlas Noord-Holland 23

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Uitgave Historische Vereniging Texel | 2012 | | pagina 25