Niet zomaaar een schipbreuk Een schilderij van een bijzondere redding op de Texelse kust in Kaap Skil echter hebben deze, naar het schijnt, grotendeels het heft in handen. Is daarom de klacht over de achteruit gang in de moraal door het dansen wellicht niet tevens ingegeven door naijver op het RK succes? Daardoor ver loren de predikanten de strijd in feite op de beide fron ten waarop ze streden.11 Hun nagelaten werk geeft ons daarom een prachtig beeld van de godsdienstige ver schuivingen en de maatschappelijke verhoudingen op Texel in de 17e eeuw. De wereld een dansfeest Arthur van Schendel schreef onder deze titel in 1938 een dramatische roman. Voor Cralingius leek het daar sterk op, overal werd door iedereen gedanst. En net als in Cralingius' tijd is De Koog nog steeds een bolwerk van de dans. Ook voor mij was in mijn jeugdjaren de wereld zeker een dansfeest, toen ik vrijwel avond aan avond te vinden was in Casino, wulpse dartelheden na jagend. Daar wierpen de danslessen van Jannie Craanen haar zoete vruchten af. Wat heb ik er genoten! En wat heb ik er een zonden begaan...Ik wist ook niet dat ik daar mijn zieleheil in de waagschaal stelde. Want toen kende ik het boekje van Jan van Cralingen nog niet. Maar om eerlijk te zijn, ik vind dansen nog steeds erg leuk. Het zij zo. Gerard van der Kooi Met dank aan Sjaak Schraag! Dankzij het Texelfonds en een Texelaar die anoniem wenst te blijven, kon een bijzonder schilderij in mu seum Kaap Skil opgenomen worden. Cornelis Christi- aen Dommershuizen gaf hierop zijn interpretatie van een bijzondere redding op de Texelse kust. De achter grond van deze redding is uitgezocht door de heer D.E Brune, die hierover in 1981 in het tijdschrift "Op 12 maart 1876 raakte de Noorse bark 'Laurdal'in een vliegende WNW storm in moeilijkheden, de mast breekt, de sloepen zijn reeds weggeslagen. Het schip loopt vast op de Eyerlandse gronden en breekt. Een schipbreuk vormde in de negentiende eeuw een ge liefd onderwerp voor kunstschilders. De dramatiek van het tot ondergang gedoemde schip, gepaard gaande met het natuurgeweld van de woeste zee en de onheilspel lende luchten daarboven, appelleerden in sterke mate aan de romantische gevoelens van de kunstenaar uit die tijd. In hoeverre dit type schilderijen op een in werke lijkheid plaats gehad hebbende gebeurtenis berust, valt Benutte literatuur: Kerkenraadsnotulen Den Hoorn dl. 1, 1604 - 1625 Residentieboeken Hof van Holland, inv.no 3.03.01.01, invent.no. 1671-1672-1673-1674 Resoluties Staten van Holland, inv.no. 3.01.04.01 in vent.no .288,1252 Johannes Cralingius, 't Bancket des Weereldts, 1656 J. Reitsma S.D. van Veen, Acta van de Synoden van Noord-Holland, 1572 - 1620 Abraham Magyrus, Almanachs-Heyligen, 1680 Bijdragen Bisdom Haarlem IX, 1881 HVT 85, 2007 Ll. Bogaers, Aards, betrokken en zelfbewust. Katholiek Utrecht 1300-1600, dl.I, 2008 W. Frijhoff, Wegen van Evert Willemsz, 1995 Fred van Lieburg, Een eiland na de Reformatie. Schou- wen-Duiveland 1572-1700, 2011 Arthur van Schendel, De wereld een dansfeest, 1938. Mirjam van Veen, De opkomst van de Calvinistische be weging in de Lage Landen, 2008 11 In 1709 bezoekt tekenaar/schrijver Andries Schoe- maker ons eiland. Bij De Koog noteert hij: "een derde van de bevolking is gereformeerd, twee derde is RK!" ANTIEK publiceerde. Ook Klaas Uitgeest beschreef deze gebeurtenis. Hier volgt het artikel van de heer Brune, met een door Patrick Piersma gemaakte foto van het schoongemaakte schilderijEn als u dit gelezen hebt, weet u ook waarom dit bijzondere schilderij op Texel thuis hoort! Redactie meestal niet na te gaan. Het moet derhalve als een bij zonderheid worden beschouwd, wanneer van een aldus vereeuwigde schipbreuk de historische feiten wel kun nen worden achterhaald. Dit nu is het geval met een vrij groot schilderij (77,5 x 127 cm) van de om zijn zeestukken bekende Cornelis Christiaen Dommershuizen (1842 - 1928). De aanleiding tot een onderzoek naar de op het doek uitgebeelde gebeurtenis was een annotatie op de achter kant ervan. Deze aantekening bleef door stof en vuil blijkbaar onopgemerkt. Zij luidt: "De redding nabij de Texelse kust. Chr. Dommershuizen 1876." Nummer 104 september 2012 Historische Vereniging Texel 19

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Uitgave Historische Vereniging Texel | 2012 | | pagina 21