Barentsz Barentsz begon zijn werk in Den Hoorn op 17 mei 1607.1 Al voor het eind van zijn eerste werkmaand op Texel krijgt hij te maken met een hardnekkig zondaar. Hij heet Willem Takes. In zijn huis wordt getapt, op de ve del gespeeld en: gedanst.2 Ondanks terechtwijzingen gaat dat het hele jaar door. Ook wordt bij hem 'de gans getrokken'.3 Niet alleen hem bezoekende jongelui zijn herhaaldelijk dronken, ook hijzelf offert herhaaldelijk aan Bacchus. Er deugt dus heel wat niet aan hem. Zelf tilt hij daar echter niet zwaar aan. In een dronken bui, in februari 1608, zegt hij spottend tegen ene Veger: "Vegger ghi moet ortsen liefe Heer mede voor min beden [je moet O.L. Heer ook maar voor mij bidden], endehi sprack seer schoffterlick op den gemeente, soe et net en be- kuammen reden wt siin mont var gaande" [hij sprak zeer schoftig over de gemeente, zodat er geen gepast woord uit zijn mond kwam] Ook in 1608 houdt Rick Megelsz [Michielsz] 'gasterie' in het dorp. Hij heeft daarbij een kolfbaan en zet jonge lui in zijn huis aan tot drinken, vedelen en alweer: dan sen. In oktober verklaart hij tegenover de kerkenraad dat hij dat nog wel driekwart jaar moet volhouden, om dat hij veel schuld heeft aan het kantoor te Enkhuizen maar "bedacke den broeders dat si voir siin salechait sorreghen" [maar bedank ze voor de zorg voor mijn za ligheid]. Claes Joesten, Dirck Lap en Frans Hopman zijn eveneens dronken, terwijl Willem Takes in december 1608 nog steeds onbekeerlijk blijkt. Opnieuw aange sproken op zijn gedrag reageert hij agressief en ver klaart: "ick verdreck [verdrink] min eigen geit"', en wat de kerkenraad betreft: "ick en hebbe met den boecken net [niet] te doen ende den kerrekenrat die mach min in min gat blasen". Wordt dus in Den Hoorn heel wat afgedronken, de no tulen vermelden steeds dezelfde lichtzinnigheden, in dronkenschap bedreven. Zingen, fiedelen en, o ergernis, dansen komen iedere keer terug - in 1607 bij de tappe rij van Willem Takesz, als gezegd in 1608 bij Rick Me gelsz (die dus meer doet dan in zijn huis drank schen ken), maar ook bijvoorbeeld op bruiloften zoals van de zoon van de burgemeester van het dorp, Cornelis Ja- cobsz, in 1615. In 1618 hebben Jan Fransz en zijn eega Meins bij een bruiloft op straat gedanst. Tegenover de kerkenraad verdedigen ze zich door te zeggen dat ze maar eenmaal hebben 'gesprongen' en dat Meins door anderen in de dans werd meegetrokken. Het paar komt 1 Hij vertrok in 1643 naar Wieringen, vandaar in 1651 naar Valkoog, waar hij in 1671 overleed. 2 Een vedel is een muziekinstrument. 3 Bij het 'gans trekken' werd een levende gans met de poten aan een lijn gehangen, ongeveer zoals bij ringsteken; de kop en hals werden met vet of olie ingesmeerd en ruiters moesten proberen die kop eraf te trekken. Het dorp de Koog op Texel anno 1667 (Atlas van schoemaker) er met een vermaning af. Voor Barentsz waren dronken schap, klootschieten of de Bureton bezoeken al erg ge noeg, maar dat daarbij ook nog gezongen en gedanst werd, was hem een gruwel.4 Verrassing Het drankgebruik onthult ons nog een andere opmerke lijke zaak. Op de gereformeerde synode te Edam in 1604, dus tijdens het predikantschap van Luderus, wordt door de vertegenwoordiger van de classis Alk maar gezegd: de papen en Jesuiten houden veel conven- ticulen [bijeenkomsten] "ende ondersta en in scholen ende weeshuijsen haer in te dringen tot nadeel van de jonge jeugt, aenwijsende een zeecker exempel op Texel". En in derdaad lezen we bij Barentsz over ene Claes Ioesten die in 1608 "in dronkenschap met de paep vecht". Dat is dus minder verrassend dan het lijkt. Er is weliswaar een ver bod op de RK godsdienst, maar desondanks verandert er niets.5 In 1612 heeft ook Cornelis Jacobsz met paap Marten geplukhaard. Blijkbaar blijft er steeds een pries ter in het dorp - en niemand doet er wat aan! Hij be houdt zijn aanhang of wint zelfs nieuwe gelovigen, zo als de barbier en een wever van Den Hoorn. De schoolmeesters van Den Hoorn en De Westen, die nota bene de kinderen de nieuwe calvinistische catechismus moeten onderwijzen, behoren ook tot zijn groep. En dat, terwijl ze al sinds het begin van de gereformeerde kerk, de synode van Dordrecht van 1574, de Neder landse [=Gereformeerde] geloofsbelijdenis moeten on dertekenen. De formeel nu eveneens gereformeerde be stuurders van Texel weten evenmin als de dominees raad met de RK. Beroep op de hogere overheid om steun 4 Een Bureton was de jaarlijkse bijeenkomst van de bewoners van een 'buurt'. 5 Diensten mochten alleen gehouden worden na betaling van zogenaamde recognitiegelden, een soort van boete dus. Daarover zal Sjaak Schraag in een studie over de RK-kerk meer publiceren. 14 Historische Vereniging Texel Nummer 104, september 2012

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Uitgave Historische Vereniging Texel | 2012 | | pagina 16