jïïTOIPOTWMWo 1 heldenmoed ondernomen, met zooveel succes bekroond en gaf er zijn vreugde over te kennen, dat Neerlands geëerbiedigde Koningin Regentes hunne nobele daad met eremetaal had willen beloonen. In de ogen der kloeken zoonen der zee blonken tranen en ook hunne vrouwen waren diep bewogen. Daar stond mevrouw Strick van Linschoten op om de médailles op de borst te hechten van 't wakkere tiental. Dat was een treffend en hartverheffend moment en wat in aller gemoed bruischte en stroomde op dat tijdstip kon zich slechts spontaan uiten in 'n driewerf herhaald "Hoera!" Toen volgde 'Lang zullen ze leven' en langzamerhand kwam in aller hart weer de normale kalmte. De heer Muller voerde namens de gelauwerden het woord, om in warme taal dank te zeggen aan de burge- meester en diens echtgenoote, den heer Pastoor en an deren, die tot het welslagen van de avond hadden mee gewerkt. Daarmee was het officieel gedeelte afgeloopen en werd eenige verversching rondgedeeld. Na de pauze werden de aanwezigen nog eenige uren ge zellig beziggehouden door voordrachten van de Heeren K.Zegel, T. de Wijn. Moojen en anderen. De liederen, gewijd aan de helden van de avond, werden rondgedeeld onder de feestgenooten, die er iets voor mochten geven ten bate eener arme weduwe. Zoo werd het nuttige met het aangename verbonden. Aan Jhr. Strick van Linschoten werd, als souvenier, door den Schippers- en Vissersbond eene schilderij1-* aange boden, voorstellende de redding op 24 maart 1.1. De voorzitter van den bond deelde nog mede welke prij zen waren ingekomen voor de verloting ten bate van het Adm. De Ruijter-fonds, welke prijzen gedurende de ker- misweek in de bewaarschool, tegen een geringe entrée zullen worden tentoongesteld. De versiering van het lokaal zou ook gedurende die tijd blijven zoo zij was. Nu, schoon was ze en smaakvol, te vens vooral het schild voor de vlaggentrofee met flinke, sprekende, gulden letters "Hulde aan de tien redders", kwam goed uit. Simon Dros 1 In de T.C. van 16 juni 1985 staat: De plaat, waarop dit feit is afgebeeld is thans in de handel verschenen en kost slechts 40 cent. De opbrengst is bestemd voor het Admiraal de Ruijter-fonds 10 Historische Vereniging Texel Nummer 104, september 2012

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Uitgave Historische Vereniging Texel | 2012 | | pagina 12