Jacob Koorn Wz., Cornelis Lz. Duinker en Jan Lz. Duin- ker, Cornelis Cz. Koopman, Cornelis Jansz. Blom en Gerrit Gz. Brouwer. 't Is ons aangenaam aan dit bericht nog te kunnen toe voegen dat door iemand die het verslag dezer redding had gelezen, naar aanleiding daarvan aan de burgemees ter van Texel een aangetekende brief heeft gezonden waarin een bankbiljet van 25,00 voor Kuiper en zijn wakkere maats. In 't Vliegend Blaadje van 22 mei 1985 en in de Texelse Courant van die datum staat het volgende bericht: Toekenning van medailles. De staatscourant van 19/20 mei bevat een koninklijk be sluit van 17 mei waarbij, als blijk van goedkeuring en tevredenheid, de zilveren medaille en het loffelijk ge- Verslag uit Texelsche Courant van 20 juni 1895 Reeds vroeg was onze ijverige gemeentebode Moojen gistermorgen aan de Koningin Wilhelmina Bewaar school, om daar met Gebrs. De Wijn in het lokaal eene keurige versiering van vlaggen en groen aan te brengen. Er was een eigenaardig feestje in 't verschiet, op initia tief van onzen wakkeren burgemeester, georganiseerd door den Texelsche Schippers- en Vissersbond. Eenige dagen te voren was het zangkoor van onzen be minden Pastoor Wouterlood reeds bezig geweest met het instuderen en repeteeren van eenige toepasselijke liederen. Wat er dan wel aan de hand zou zijn? De mé dailles zouden worden uitgereikt, die bij koninklijk be sluit waren vereerd aan tien kloeke visschers van hier, alle leden van het Admiraal de Ruij ter-fonds, voor hun heldhaftig gedrag op 24 Maart dezes. Men wilde dit wakker tiental in het openbaar huldigen en op indruk wekkende wijze toonen dat men hunne onderscheiding op hoogen prijs stelde. Alle leden van de Schippers- en Vissersbond waren uit genodigd met hunne vrouwen. Velen hadden aan die uitnodiging gehoor gegeven, zoodat 208 persoonen de plechtigheid bijwoonden. Eindelijk verschenen ook de helden van den avond en aanstond ontlokte de Heer van Veen van zijne piano de welluidendste toonen, die den redders als aubade tegen klonken. Toen trad de voorzitter van den bond naar vo ren en riep de feestgenoten een hartelijk welkom toe. Aanstonds hief het zangkoor "Utile Dulci" een wel komstgroet aan en zong later op schoone wijze nog een paar liederen, gewijd aan het kloek tiental. tuigschrift, ingesteld bij koninklijk besluit van 22 sep tember 1855, wordt toegekend aan: J. Kuiper Jz., schipper te Texel, wegens betoonden moed en zelfopoffering bij de redding der bemanning van de Egmonder bomschuit "Drie Gezusters" bij de kust van Texel in den storm van 24 maart 1895. Verder is de bronzen medaille en het loffelijk getuig schrift uitgereikt aan: C. Zegel Mz., D.Krijnen Fz., C. Krijnen Fz., J. Koorn Wz., C. Duinker Lz., J. Duinker Lz., C. Koopman Cz., C. Blom Jz. en G. Brouwer Gz., visschers te Tessel, we gens betoonden moed en zelfopoffering bij de redding van de bemanning van de Egmonder bomschuit "Drie Gezusters", bij de kust van Texel in den storm van 24 maart 1895. Simon Dros Nu was het indrukwekkend moment genaderd en trad onze geachte burgemeester Jhr. Strick van Linschoten voor de redders. Z.E.A. Zijne Edel Achterbare. Red.) sprak de mannen op hartelijke, waarderende wijze toe, herinnerde aan het menschlievend werk, met zooveel Een feestavond aan het Oudeschild op 16 juni 1 895 Nummer 104 september 2012 Historische Vereniging Texel 9 Johann Karl Gustaf Möller, hoofd der lagere school van Oudeschild en zich noemende Muller, was tevens be stuurslid van het Admiraal de Ruyterfonds. In 1 914 nam hij op 80-jarige leeftijd op grootse wijze afscheid als hoofd van de lagere school in Oudeschild. coll. hvt

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Uitgave Historische Vereniging Texel | 2012 | | pagina 11