De storm van zondag 24 maart 1 895 Verslag uit de Texelse Courant van 28 maart 1895 Zelden is nabij deze kust met een zeil vaartuigje stouter redding volbracht, dan Zondagavond door de blazer schuit TX 119, schipper Jacob Kuiper Jansz. Terwijl een hevige storm uit het Zuid Westen woedde, en de verbolgen zee geweldig over de havenhoofden beukte en in wolken van schuim wild uiteenspatte, kwam een vreemd vaartuig in 't gezicht, dat tegen de elementen worstelend een noodsein in top voerde. In een oogwenk was het scheepje voorbij gestormd, ten prooi aan 't dreigend gevaar. Ofschoon het volstrekt geen vaarbaar weer was, maakte Jaap Kuiper toch zeil, nadat hij een negental kloeke maats had gevonden om hem bij 't waagstuk behulp zaam te zijn. Veilig kwam hij uit de haven, doch daar werd 't vaartuigje keer op keer door wilde golven over stelpt. Toch werd de tocht moedig vervolgd en een half uur later was van beide scheepjes niets meer te zien. Geen wonder dat de betrekkingen der kloeke redders in doodsangst den nacht tegemoet gingen. De avond vlood echter voorbij, maar de blazerschuit keerde niet weer. Eindelijk 's nachts tegen twaalven - de storm was toen gelukkig reeds veel bedaard - keerde het huikje terug in veilige haven. Nog juist intijds had zij de zwaar geha vende visscherspink, die om hulp seinde, bereikt. Het reddingswerk echter vorderde evenveel beleid als moed, want het stormde nog zoo hevig, dat ettelijke handen noodig bleken om het zeil van de blazerschuit te strijken. Toch kwam men goed langs zijde en men mocht het geluk smaken de zes opvarenden der bom aan boord te krijgen. Het gehavende scheepje was de Egmonder visscher spink no. 4, schipper Hendrik Groen. De naam van de bomschuit was "Drie Gezusters". Zij stond gedeeltelijk vol water, was zwaar gehavend en zoo onbetrouwbaar, dat de manschap niet eens had durven wagen een anker uit te gooien, uit vrees dat het scheepje uit elkaar zou worden gerukt. Alle zeilen waren aan flarden gewaaid. Dewijl aan de bom niets meer kon worden gedaan bij zulk noodweer, liet men haar aan 't lot over, als een speelbal van wind en golven. De wakkere visschers van hier, die 't leven in de waag schaal stelden om dat van hunner vreemde vakgenooten te redden, mogen wel met vollen naam eervol worden vermeld. Het zijn Jacob Kuiper Jansz., Cornells Mellesz. Zegel, Dirk Fulpsz Krijnen en Cornelis Fulpsz.Krijnen, Historische Vereniging Texel Nummer 104, september 2012 De redding op 24 maart 1 895, geschilderd door Thomas Zwanenburg. Dit schilderij werd door de Schippers- en Vissersbond tijdens een bijzondere feestavond in Oudeschild aangeboden aan burgemeester Jhr. Strick van kinschoten. (foto Patrick Piersma, coll. Kaap Ski!) 8

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Uitgave Historische Vereniging Texel | 2012 | | pagina 10