Samenvatting van het Jaarverslag van de Historische Vereniging Texel, april 2011 - april 201 2 In deze periode ging het bestuur van start met een nieuwe voorzitter, Elko Vermeulen en ondergeteken de als nieuwe secretaris. De verhouding tussen de HVT en de gemeente Texel veranderde, doordat de laatste het onderhuurcontract voor de bovenverdieping van 'Tusse de Banke' opzeg de en ons met ingang van 2012 subsidieert. Dat was aanleiding om in goede samenspraak met de Rabo bank, onze huurbaas, het huurcontract voor 'Tusse de Banke' te herzien. Naast dit bestuurlijke werk was de HVT op vele andere terreinen actief. Er is bij onze vereniging heel wat ingekomen en uitgegaan: In de Texelse Courant, Texel dit Weekend en ons eigen blad hebben we lezers opgeroepen om Schipholfoto's op te sturen. Dit zijn groepsfoto's bij een vliegtuig, die gemaakt werden bij uitjes naar Schiphol, die gedurende een lange periode populair waren. De oproep leverde veel interessante foto's op, waar niet alleen vliegtuigen op stonden. Op 14 juni stuurde het bestuur een brief aan B W en de gemeenteraad waarin gepleit werd tegen het recreatief gebruik van schapenboeten. Op 12 juli volgde een pleidooi vóór historisch verantwoorde bouwplannen in het centrum van Den Burg. Het rapport over de begraafcultuur op Texel van de Commissie Begraafplaatsen van de HVT verscheen op 23 augustus. Bestuurs- en commissielid Maarten 't Hart overhandigde het aan de gemeente en andere belanghebbenden. In het rapport staan aanbevelingen over het bewaren van waardevolle grafzerken en - monumenten. En als klap op de vuurpijl, op 17 februari schonk de gemeente aan de HVT een waardevolle collectie aan Texel gerelateerde kunstwerken, met het oogmerk om die te behouden voor de Texelse gemeenschap. De schenking bevat heel wat werken van de vermaar de schilder Blok van der Velden. De HVT is van plan ze binnenkort tentoon te stellen. Op vele momenten was de HVT dit verenigingsjaar actief: Op 4 juni hield bestuurslid Arthur Oosterbaan namens de HVT een cultuurhistorische toespraak over Sommeltjes, bij de opening van een tentoonstel ling in de Novalishoeve (voorheen Sint Donatus) bij Den Hoorn. Texelse schoolkinderen hadden voor deze tentoonstelling naar eigen inzicht kleibeeldjes van Sommeltjes gemaakt, die in het vuur van een meierblis waren gebakken. Na precies 200 jaar werd op 16 oktober het bezoek van Napoleon aan Texel nagespeeld op de Schans. Dit gebeurde op initiatief van de HVT, in samen werking met het Maritiem en Juttersmuseum en Natuurmonumenten. Medewerking verleenden burgemeester Francine Giskes, Jook Nauta, Nieteke Roeper, Frits Witte en vele anderen. Het heeft een hoop geld gekost, dat was overigens 200 jaar geleden net zo, maar er kwamen wel ruim 400 mensen op af, waaronder veel kinderen. Op 22 oktober werd de Texelse Dialectdag gehouden in de Tindeboom in Den Burg. Hieraan werkten tien tallen mensen mee, waaronder Ina Schrama, Harry de Graaf, Nico en Jaap Dros. Deze dag was een groot succes. Van de vele vaak geestige of ontroerende optredens zijn in december opnames op cd uit gebracht, die grif van de hand gingen. Op 17 november werd de Texelse Dialectdag dunnetjes overgedaan in de Gollards in Den Burg. HVT deed op 12 november mee aan de Tesselse geschiedenisdag, een lovenswaardig initiatief van de gemeente. Hier werd door leden van onze vereniging onder andere de stamboom van de familie Krijnen met de Carry Tefsenfilm getoond en de al genoemde Schipholfoto's, die veel belangstelling trokken. Op 10 februari 2012 hield Benno van Tilburg een lezing in de Doopsgezinde kerk in Den Burg over het onderzoek naar het wrak 'Aanloop Molengat'. De lading van dit wrak illustreerde de vele handels contacten in de 17e eeuw over heel Europa en ver daarbuiten. Een maand later, op 16 maart, vertoonde Henk van Wijk in dezelfde kerk de zogenaamde mid denstandsfilm van zijn vader Jan van Wijk en Jan van der Kerkhof over winkels en bedrijven op Texel in 1965. Dat was een feest van herkenning voor veel Texelaars. De dialectgroep nam in maart deel aan een Provinciale Dialectdag in Egmond. De Texelse bijdrage was mede dankzij zanger Gerrit Terwindt een groot succes. Tenslotte vertoonde Texels ereburger Harry de Graaf na afloop van de ledenvergadering op 19 april een paar films van eigen makelij, waaronder de spectacu laire explosiefilm 'Nitroglycerine'. En met deze klap per kom ik aan het einde van dit jaarverslag. Arthur Oosterbaan 2 Historische Vereniging Texel Nummer 103 juni 2012

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Uitgave Historische Vereniging Texel | 2012 | | pagina 4