Siete Sickesz, op dat moment schepen en later burge meester van Den Hoorn, Hendrick Arentz en Cornells Jacobsz Koij. Zij komen overeen met de kopers dat het schip zodra het binnenloopt, te Amsterdam af te leveren voor 1400,- met eenseijl, out twee teelten (twee jaar) ende een nieuwe fock van een teelt, een nieuwe kluijffock met een oude, een bree fock, een topzeijl, een besaen, twee anckers ende ontrent dardalf tou, vier lijnen, drie dreggen, twee dieplooden met een dieplijn, een ketel met twee koope ren potten ende een pan, drie buijlen (bijlen), twee regels want, dreggen met die stellingen ende drie riemen die in boot ofte galjoot zijn. Mocht de bemanning die aan het vissen is niet akkoord gaan, dan zou de galjoot veertien dagen voor Pinksteren geleverd worden, maar was de prijs 1250,-. Tekort voor hun part in galjoot 'De Kloek' ontvangen Op 5 juni 1662 verschijnen voor notaris Abbenes de af slager van de vismarkt, Hertien Cornelisz Afslager en de moeder van het Gasthuis, Trijn Gerrits. Zij verklaren dat ze reders waren van de galjoot 'De Kloek', waarvan Jan Cornelisz Kloek stuurman was. Deze had de galjoot verkocht voor 2309,- aan een zekere Aerien Pieters Kuiper. Aangezien Hertien en Trijn geen vertrouwen hadden in de koper alsoo sij doen daer afgingen en niet van sin waren om met die kooper te reden)wilden zij van hun 1/30 part af. De vrouw van Aerien Pieters Kuiper had hun toen voorlopig 66 gulden en drie stuivers voor hun 1/30 part uitbetaald. Hoewel ze het de koper ver scheidene malen hebben verzocht, ontvingen zij nooit een officiële eindafrekening. (Ze hadden f 2300,-30 76 gulden, 19 stuivers en 5 penningen moeten krijgen en liepen hierdoor tien gulden, 16 stuivers en 4 pennin gen mis) Toezegging niet nagekomen De volgende akte over de partenrederij vinden we bij notaris Abbenes op 9 januari 1668. In de herberg van waard Mies Jansz de Boer in Den Hoorn heeft in een ge sprek Pieter Wiebusz tegen stuurman Cornelis Jacobsz Puijman verklaart mee te doen in een door de stuurman aan te kopen schip voor 1/32 part: ick stae vast voor een tweeendartichste paert. Nu het puntje bij paaltje komt, wil Wiebusz niet betalen. Dat neemt de stuurman niet en hij gaat met de getuigen die het Wiebusz hebben ho ren zeggen naar de notaris. De getuigen zijn de waard Mies Janz de Boer, Hendrick Janz Kelder, waard van de 'Stadt Heerebergh' in Den Burg, en Reijer Jacobsz Bac ker. Machtiging van reders van galjoot 'De Konijnevanger' Pieter Joosten komt op 7 september 1671 bij notaris Abbenes in de Kerkstraat. Hij is als reder van de galjoot 'De Konijnevanger' door alle andere reders gemachtigd om Leendert Cornelisz Koek, afslager en eveneens re der, zwart op wit te machtigen alles te doen om hun gal joot 'De Konijnevanger', die met schade in Enkhuizen ligt, weer varend te krijgen: weder in zee te helpen naa die vloot toe. Verkoop van parten in galjoot 'De Liefde' Negentien Hoornders blijken op 16 januari 1693 parten te hebben in een galjoot, genaamd 'De Liefde', gelegen te Enkhuizen. Deze galjoot is mogelijk verkocht door een Hoornder stuurman aan stuurman Hobbe Jochems, waarschijnlijk inwoner van een andere plaats of het schip is al heel wat jaren in de vaart. Mogelijk hebben ze geen vertrouwen in de stuurman of het schip. In ie der geval: de Hoornders willen van hun aandeel in deze schuit af. Zij steken de koppen bij elkaar en vragen no taris Francois van der Merk van Den Burg naar Den Hoorn te komen om de stuurman en een Amsterdamse makelaar officieel te machtigen hun parten te verkopen. In de akte staat dit als volgt: de hier onder gestelde reeders en mede eijgenaers van see ker Gailjoot schip genaemt De Liefde, leggende tegen- woordigh tot Enkhuijsen, te weten den out-burgemeester Zij te Sickesse voor 1/15 part, den regerende burgemeester Pieter Mulder mede voor 1/15 part, Jan Cornelis Smith voor 3/60 parten, Pieteroom de Backer ook voor 3/60 par ten, Cornelis Metselaer voor hem selven voor 1/60 part en nogh al lasthebbende mitsgaders sigh sterk makende voor Jan Douwensz met sijn cum socijs voor 1/15 partCornelis Decker ook voor hem selven, mitsgaders hem sterk ma kende en lasthebbende van Jacob Alberts Smith ende Pieter Gonders, te samen voor 1/30 part, Arijen Blanckert als lasthebbende ende sigh sterk makende voor sijn moeder Lijsbeth Leenderts voor 1/15 part; Willem Pieters als last hebbende ende sigh sterk makende voor sijn moeder Neel Jans voor 1/15 part; Pieter Joosten Mostert voor 1/60 part, den out-burgemeester Gerrit Reijers voor 1/30 part, Corne lis Jacobsz Graauw voor 1/60 part; Mees Jans de Boer voor 1/60 part, Jacob Taruwboer voor 1/60 part, Jacob Pieters voor 1/60 part; woonende alle in den dorpe van den Hoorn in Texel De negentien reders verklaren de stuurman Hobbe Jo chems en de makelaar Leendert Jans van Amsterdam te machtigen hun parten te verkopen bij de eerste goede oc casie ende soodra doenlick is op sulke meest dienstige voor- waerden binnen de stadt Amsterdam. (Hieruit is ook te begrijpen het ontstaan en de ontwik keling van de aandelen(parten)handel, de beurs, en als gevolg het ontstaan van de eerste multinational: de Ver enigde Oostindische Compagnie). Deze negentien Hoornders blijken 39 van de 60 parten van deze galjoot in handen te hebben. En dat zijn overigens niet de min ste Hoornders: we lezen de namen van twee oud-burge meesters Zij te Sickesse (Bakker) en Gerrit Reijers en van de huidige burgemeester Pieter Mulder. Bovengenoemde akten geven enig inzicht in het prin- 28 Historische Vereniging Texel Nummer 102, maart 2012

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Uitgave Historische Vereniging Texel | 2012 | | pagina 30