In 1933 verscheen Zwerftochten door ons Land, Noord- Holland. Een album met teksten van Jan Feith en illus traties door Bernard van Vlijmen, uitgegeven door Hille's Beschuitfabriek. Eén plaatje daaruit, zo'n Verkade-album achtig plaatje, leek erg op een afbeelding met kippen die ik eerder zag, maar waar? In september 2011 werd dat raadsel opgelost toen ik in het Nederlands Pluimveemu seum ontdekte dat ook deze aquarel, maar dan met kip pen op de voorgrond, deel uitmaakt van de collectie Van Gink, door mij inmiddels heel onparlementair de Onder- duikcollectie gedoopt. Ten opzichte van het origineel van Van Vlijmen bracht Van Gink ook hier kleine verande ringen aan. Kijk en vergelijk! Vervolgens besloot ik het Verkade-album Friesland door Jac. P. Thijsse uit de boekenkast te pakken. Vergelijking van de Poultry Paintings met de aquarellen van Edzard Koning uit dat Verkade-album leverde nog twee over eenkomsten op: voor het Fries Hoen, ofwel de Friese Zilverlakense Pellen gebruikte Van Gink plaatje no. 55 van Hallumerhoek. Nabij Hallumerhoek stond in de Middeleeuwen het voor Friesland belangrijke Norbertij nerklooster Mariëngaarde. En de Gielwyt-weiten ofwel Geel-witpel Friese hoenders plaatste Van Gink in plaatje 51, met daarop de uit de 5e eeuw voor Christus date rende terp van Hegebeintum. Friese kippen in een Fries decor. Daarmee beëindigde ik m'n korte speurtocht. Van Gink ging een stap verder dan het afbeelden van de diverse hoenders naar het ideaalbeeld van de kippenfok- kers, de toenmalige standaard: hij plaatste ze in hun cultuurhistorische habitat. Uit zijn afbeeldingen met traditionele boerderijen en landschappen blijkt dat Van Gink die achtergronden met zorg koos. Daarbij werkte hij blijkbaar naar voorbeelden van bekende kunste naars, die hij onder handbereik had. Als basis gebruikte hij de populaire albums van Verkade en Hille, vormge geven en geïllustreerd door gerenommeerde kunste naars, zoals L.W.R. Wenckebach en Jan Voerman junior Ik weet niet waarom Van Gink juist twee Texelse land schappen koos als achtergrond voor zijn Hollandse hoenders. Er bestonden wel contacten tussen Texelse en "overkantse" pluimveehouders. Zo vertegenwoordigde de Texelse notaris D.W. Coninck Westenberg in april 1907 de afdeling Texel op de jaarvergadering van de "Vereeniging tot verbetering van de Pluimveehouderij in Nederland". Bij die gelegenheid suggereerde Coninck Westenberg dat Leghorns mogelijk beter tegen het Texelse klimaat bestand waren en daarom meer geschikt zijn voor kruising met het Texelsch hoen dan de elders in Nederland veel gebruikte en oorspronkelijk uit Spanje afkomstige Minorca's. Hoe dat toenmalige Texelsch hoen eruit zag, weet ik (nog) niet. Coninck Westenberg was behalve hoenderliefhebber ook pleitbe zorger voor de commerciële pluimveehouderij op Texel. Naast Coninck Westenberg waren er op Texel nog en kele liefhebbers van niet alledaagse kipperassen, zoals D.G. Bakker en S.D. Keijser Rzn uit Den Burg, Flens in Eierland en Roeper van "de Veen". Maar mogelijk was Van Gink, net als vele andere Neder landers alleen maar gecharmeerd van de plaatjes in de albums van Verkade en Hille en had hij geen bijzondere reden om juist die twee Texelse plaatjes van Wencke bach en Van Vlijmen als achtergrond te gebruiken. Zo eindig ik dan toch met een vraag: waarom koos Van Gink bij zijn Hollandsche hoenders voor Texelse achter gronden? Wilma Eel wan De heer Cees Floorijp, voorzitter van het Nederlands Pluimveemuseum in Barneveld bedank ik voor zijn har telijke ontvangst en bereidwillige hulp. De Stichting Fonds voor Pluimveebelangen werkte mee aan het tot stand komen van dit artikel door vriendelijk toestem ming te verlenen tot publicatie van de Texelse afbeeldin gen van Van Gink. Literatuur Ad Boks De Van Gink-collectie (2) in Avicultura augustus 2007 Jan Feith, Zwerftochten door ons land, Noord-Holland, Zaandam 1933 (Hille's Beschuitfabriek) Jan Feith, Zwerftochten door ons land, in: Uitgave van de Historische Vereniging Texel nr. 98, maart 2011 Standaard der Nederlandsche Hoenderrassenl906 -1910, herdruk 2010 Jac.R Thijsse, Friesland, Zaandam 1918 (Verkade) Jac.R Thijsse, Texel, Zaandam 1927(Verkade) A.W. van Wulfften Palthe, C.S.Th, van Gink's Poultry Paintings, Beekbergen 1992 Texelsche Courant 25 april 1907 R. Zanderink, De Van Gink-collectie, in Avicultura mei 2007 Nieuwe leden De dames C. Rikkenberg-Kuip, M. Keijser, A. Smit van der Zwaag, T. Standaard-van Boven, M. Schraag- Zijm, I. Zijm en de heren EJ. Zegel, J. Vonk, C. Maas, M. Binsbergen en R. Kuijper in Den Burg, de heren H. Wuis, D. Krijnen, T.H.J.C. Buisman en mevrouw T.G.F Eijking in Oudeschild, mevrouw M. Bruining-de Porto in De Waal, mevrouw S. Witte in De Koog, mevrouw C.W. Tuunter-Schilpzand in Wassenaar, de heren J. Kooistra in Oosterend, J. Flens nabij de Cocksdorp, R. Roos in Castricum enj. Timmer in Hellendoorn en tenslotte de heer en mevrouw Muste in Den Helder. Historische Vereniging Texel Nummer 102 maart 2012 26

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Uitgave Historische Vereniging Texel | 2012 | | pagina 28