Onze Gerrit Kooijman of zijn echtgenote Cornelisje had daar toen land in eigendom; dit land maakte in 1829 nog deel uit van de onverdeelde boedel van de beide overleden echtelieden Cornelisje List en Hendrik Corn. Brouwer.11 Maar of onze Gerrit Kooijman die polderbe stuurder was, is nog niet duidelijk. Er was immers in 1796 nog een Gerrit Kooijman: de voormalige groot- schipper Gerrit Kooijman in Den Burg. Op 23 maart 1799 werd Gerrit Kooijman "kaagschipper tot Oosterend" ingeloot om als kustkanonnier de toen "uitlandige" schipper Pieter Schagen te remplaceren. Kooijman kwam met Jan Zwart uit Oosterend overeen dat Zwart hem voor 200 per jaar verving, zolang Scha gen uitlandig bleef.12 Gerrit Kooijman was net als zijn vader vrachtvaarder geworden. Als doopsgezinde voelde hij niets voor militaire dienst en hij was net als zwager Jan Pietersz List kapitaalkrachtig genoeg om een rem- plagant te bekostigen. Een paar maanden later verkoopt IweJac. Boon in de bannevan De Wial aan zijn neef Gerrit Jac. Kooijman een huis en erf in Oosterend, tus sen Gerrit Rozendaal aan de oostkant en Jacob Slot aan de westzijde, voor 500 gulden.14 Dat was het huis wat Iwe Boon volgens testament toebedeeld gekregen had van hun beider grootvaderAnthonij Dalmeijer.15 In 1829, bij de verdeling van de huwelijkse gemeenschap tussen Cornelisje Pieters List en Hendrik Cornelis Brou wer, maakte dit huis nog steeds deel uit van de onver deelde boedel.16 Op 3 mei 1801 verschenen voor notaris Abraham Wen tel in Oudeschild Gerrit Kooijman, Willem van der Vis, Simon Pietersz Plaatsman en Jan Jacobsz Kuiter, schip pers in de banne van Oosterend op Texel. Ze machtig den schipper Gerrit Vlaming om van Kristoffel Schauer, schipper op het Pruisische galjoenschip Henrik Carel met een lading wijn van Bordeaux onderweg naar Am sterdam en door hun 5 schuiten met 14 man van de Eij- erlandse gronden "gesalveerd", de hiervoor overeenge komen penningen te innen.17 Zo'n berging vormde een welkome aanvulling op de inkomsten uit de vrachtvaart en/of de visserij. In 1811 werd Gerrit Kooijman, gebo ren 4 augustus 1766, weer zeeman genoemd.18 Het grote boerenbedrijf uit de nalatenschap van haar moe der werd blijkbaar als bedrijf van Cornelisje gezien.19 Burgemeester Willem Roggeveen en zijn gezin Op dit door Rutger Jan Bredewold in 2006 vakkundig verdoekte en gerestaureerde olieverfschilderij zien we de Schager burgemeester Willem Roggeveen en zijn ge zin. Willem werd naar het geloof van zijn moeder (Aagje Dirks Bakker uit de Oude Zijp) doopsgezind op gevoed. In 1781 werd hij in de lijst van weerbare man nen opgevoerd als boer en in 1798 was hij grutter. Zijn vader, Leendert Roggeveen, was boer en grutter.20 Dat was toen een gangbare combinatie in de Noordkop en op Texel. Willem trouwde in 1788 met de toen 19 jarige Antje de Graaf uit Den Helder. Met hun drie zoons Leendert (1790), Dirk (1792) en Arien (1793) zijn ze rond 1809 vereeuwigd op dit familieportret. Toen was Willem Roggeveen burgemeester van Schagen. Nazaten schonken het in 2005 aan de Gemeente Schagen. Dit portret is niet gesigneerd, maar wordt op grond van het relatienetwerk van Willem Roggeveen al geruime tijd toegeschreven aan Cornelis Bok.21 UNHA 185/4982 fol. 311 12NHA 185/4919. 14Een banne is een rechtsgebied, begrensd door banpalen. Dit leeft nog voort in onder andere de topografische aanduiding Banne Buiksloot, Amsterdam. 14NHA 184/6892 fol 111, 25 juni 1799 17NHA 185/4910, testament d.d. 12 maart 1794, gevonden door Ineke Vonk-Uitgeest 16NHA 185/4982 fol 311 17NHA 185/4935 1 ft 10Régistre civique Gemeente Texel 1811door toenmalig gemeentese cretaris Romans, in de bewerking door Karei van Empel 19Eelman Oosterenderweg 24 in 1829 en 1921 De boerderij van de familie Kooijman op Molenbuurt. Foto door Uilkema, in collectie Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed Burgemeester Willem Roggeveen en zijn gezin, olieverf, toegeschreven aan Cornelis Bok. Foto Wilma Eelman, in collectie Gemeente Schagen 20Bakker c.s., 91 21Bakker c.s., 91 - 92 8 Historische Vereniging Texel Nummer 102 maart 2012

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Uitgave Historische Vereniging Texel | 2012 | | pagina 10