Bewoners en eigenaren van Herenstraat 49 vanaf begin 1 8 eeuw Dit artikel laat een beeld zien van de bewoners en eigenaren van het pand vanaf het begin van de 18e eeuw. Zover wij konden nagaan waren in de 18e eeuw de eigenaren vrijwel altijd ook de bewo ners. In de 19e eeuw werd dat anders. Deze eigena ren verkregen het pand uit een erfenis en woonden zelf al ergens anders. Soms verhuisden ze naar He renstraat 49. Soms verhuurden ze het pand. Een moeilijkheid is dat huurovereenkomsten van een huis vrijwel niet in de notariële archieven te vin den zijn. Deze overeenkomsten werden vaak on derhands afgesloten. Dit is één van de redenen dat er in het artikel soms wordt vermeld dat het ondui delijk is wie de bewoners/huurders in een bepaalde periode zijn geweest. Isbrand Jansz Bos Isbrandjansz Bos is de eerste naam die wij zijn te gengekomen met betrekking tot het huis Heren straat 49. Isbrand Bos is eigenaar geweest, maar het is niet duidelijk of hij hier ook gewoond heeft. Op 11 april 1719 verkocht Bos een huijs en erve staande aen den Hoorn voor 650 gulden aan Jacob Hendriksz Kistemaker. De buren zijn aan oostzijde Cornelis Dirksz Cock en aan de westzijde Aaltje Claes. In de koopovereenkomst staat vermeld dat Kistemaker het bedrag in driejaar zal afbetalen.1 Over de verkoper Isbrand Bos is niet veel bekend. In Texelse Geslachten I van Dijt is te lezen dat de vader van Isbrand, Jan Cornelisz Bos, een schipper en biersteker in Den Hoorn en De Westen was. Bron: NHA Register van Transporten. Foto Ineke vonk-uitgeest Jacob Hendriksz Kistemaker Jacob Hendriksz Kistemaker was zelf niet aanwezig bij de aankoop van het huis. Zijn zwager Jacob Pietersz Kuiper was gemachtigd om het huis voor hem aan te kopen en ook om eerst een huis van 1 NHA184/6876 2 NHA 184/6876, Jan Cornelisz Venuse was in 1716 en 1717 diaken bij de Gereformeerde Gemeente van Den Hoorn Kistemaker te verkopen. Dat huis en erf, ook aan Den Hoorn, werd aan Jan Venuse verkocht voor 280 gulden.2 Van Jacob Kistemaker zijn een paar feiten bekend. Hij staat in 1711 op de lidmatenlijst van de Gerefor meerde Gemeente van Den Hoorn. Op 31 januari 1712 trouwde hij in deze kerk met Marritje Gerrits.3 Kistemaker was schipper op een klein koopvaardij schip. In het register van afgegeven zeebrieven uit Amsterdam staat hij twee keer vermeld. Op 10 maart 1716 haalde hij de zeebrief (te vergelij ken met een paspoort) op. Ruim een jaar later, op 20 april, kwam hij weer een zeebrief ophalen. In beide gevallen was hij schipper op het schip "t Huijs Oosterwijk'. Het laadvermogen van dit schip was 70 last. Ter vergelijking: een walvisvaarder had een laadvermogen tussen de 120 en 150 last. In juli 1719 was Kistemaker schipper op de 'Levina' Op 4 juli van dat jaar had hij in Tonden suiker, tabak en andere stukgoederen geladen. On der de lading bevonden zich een paar beschadigde vaten tabak. Dit was aanleiding om op 27 oktober bij notaris Gravius op Texel een verklaring te laten opmaken. In deze verklaring het zijn bemanning optekenen dat de vaten al beschadigd waren toen ze aan boord kwamen en dat zij dat dus niet ver oorzaakt hadden. Dit soort verklaringen was be langrijk, omdat anders de schipper door de desbe treffende koopman verantwoordelijk werd gesteld voor de schade en de koopman dan niet de volle afgesproken prijs zou betalen. Uit deze akte bleek dat er in ieder geval nog drie Texelaars aan boord waren: de vijfentwintigjarige stuurman Arien Kistemaker, broer van Jacob, de vijfentwintigjarige bootsman Cornelis Oomis [Ooms] en de twintigja rige matroos Albert Kikkert.4 Tot januari 1729 is het huis Herenstraat 49 in bezit geweest van de familie Kistemaker. Op de 27e van deze maand wordt het huis door Jacob Pietersz Smit voor 930 gulden verkocht aan Klaas Jacobsz Daalder. De verkoper Jacob Pietersz Smit was de voogd over de kinderen van Jacob Kistemaker en Martje Gerrits. Hieruit kun je opmaken dat zowel Jacob als Martje overleden zijn.5 3 HVT lidmaten en trouwboek Gereformeerde Gemeente Den Hoorn. 4 ONA NHA- 185/4846 5 RvT 184/6877 6 Historische Vereniging Texel Nummer 96, september 2010

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Uitgave Historische Vereniging Texel | 2010 | | pagina 8