Simon Martenfz. Walig, Hoorn op Texel. 1 't Lijk van een matroos van 't selve schip ad. Idem, pro deo. De namen van deze mannen staan niet vermeld. Daarom zijn het waarschijnlijk geen Texelaars. Dit is één van de voorbeelden dat aan boord overleden zeelieden niet altijd een zeemansgraf kregen. (Dit onderwerp, aan boord overleden zeelieden, is een onderdeel van mijn onderzoek naar walvisvaar ders. Eén van de onderzoeksvragen is: hoe werden de stoffelijke overschotten onderweg geconser veerd?). Simon wisselde in 1764 weer van schip. Ditmaal vertrok hij met de 'Gerardus'. En het volgende jaar alweer met een ander schip, 'de Jan'. Met dit schip ging het minder met de vangst. In 1765 vingen ze een l/i walvis. De Oosterender commandeur Maar ten Boon had ook een V2 walvis gevangen. Mis schien dat ze de walvis samen gedeeld hebben? De tweede reis met 'de Jan' (150 last) in 1766 eindigde zonder vangst. Op de 15e september kwamen ze 'leeg' terug naar het vaderland. Het volgende sei zoen had Simon 'de Jan' ingeruild voor de 'Vigilan- tie' en vingen ze één walvis. Herenstraat 49 Over het leven van Simon Walig en Trijntje Daal der is tot 1765 niets bekend. Maar vanaf dat jaar komt Simon, of alleen of met Trijntje, regelmatig voor in aktes. De eerste is op 8 februari 1765 in het register van weeszaken. Simon Walig wordt samen met Jacob List aangesteld als voogd van de twee minderjarige kinderen van Dirk Daalder en Martje List. Dirk Daalder, de oom en ex-voogd van Trijntje, was in december overleden.21 De twee kinderen Pieter en Neeltje waren geboren uit het tweede huwelijk van Dirk met Martje List. Uit het eerste huwelijk van Dirk met Trijntje Kramer wa ren twee jongens Jacob en Cornelis geboren. Op een publieke veiling van 22 december 1767 kocht Simon voor 180 gulden een stuk land (666 roeden) in het Hoornder Nieuwland. De verkoper was Adriaan Krieboom, President Schepen van Werkendam. Ten oosten van dat stuk land lag het land van Cornelis Kroon en ten westen was de dijk.22 In 1768 wordt Simon als voogd aangesteld over de vier voorkinderen van Martje Jans, verwekt door haar eerste echtgenoot Leendert Daalder. Martje trouwde toen met Willem Bruijdegom. Op 9 maart was Martje overleden. Simon moest waarschijnlijk als voogd in die periode van alles regelen voor de 21 NHA- 184/6912 22 NHA - 184/6887 kinderen. Maar hij moest ook weer walvissen van gen. Daarom gaf hij, 'op vertrek staande om als com mandeur eene voijagie naar Groenland te doen', zijn voogdij over aan Simon Daalder, ook uit Den Hoorn.23 In deze periode heeft Simon ook ingetekend op het in 1770 verschenen naslagwerk van Gerret van Santé. In dit werk, Alphabetische Naam-Lyst van alle de Groenlandsche en Straat-Davische comman deurs' wordt een overzicht van de reizen, vangsten en rederijen van alle commandeurs gegeven. Bij dit artikel zijn deze gegevens van Klaas Jacobsz Daal der en Simon Walig uit dit werk afgedrukt. Zoals te zien is, zijn in dit werk de vangstgegevens na 1770 met de hand bijgeschreven.24 Naast Simon had ook plaatsgenoot commandeur Klaas Drijver een exemplaar besteld. Waar zijn deze antiquarische boeken gebleven? In de boedel inventaris na het overlijden van Trijntje staat dat er boeken en zeekaarten op zolder lagen. Lag het boek van Gerret van Santé hiertussen? Intekening. De laatste zes reizen van commandeur Walig In 1768 heeft Simon weer een ander schip. Ditmaal vertrok hij met 'de Vreede' richting Spitsbergen. Ze vingen dat seizoen 43A walvis. Niet slecht. Maar weer wisselde Simon Walig van schip. Ditmaal kreeg hij de leiding op de 'Groenlandia'. Op 17 april 1769 vertrokken ze, op 24 juli waren ze weer terug met een super vangst van 8 walvis sen. Tot en met zijn laatste reis in 1773 bleef Si mon met de 'Groenlandia' varen. Deze laatste rei zen waren lang niet slecht. In 1772 weer een uitschieter van 8 walvissen waarvan 260 vaten spek en later in Holland 387 quartelen traan af kwamen. Zoals in het overzicht van Gerret van Santé te zien is, heeft hij 20 reizen voor dezelfde rederij, Claas Taan en zonen gemaakt. Met de vangst van 70 wal vissen waren Simon Walig en zijn bemanning met een gemiddelde van 3,5 walvis per reis ook zeker rendabel geweest voor deze rederij. Toeval of niet, maar Simon stopt net als zijn schoonvader rond zijn drieënveertigste jaar zijn loopbaan als commandeur. En qua aantallen reizen en vangsten ontlopen ze elkaar niet veel. 23 NHA - 185/4897 24 Collectie Vonk-Uitgeest 26 Historische Vereniging Texel Nummer 96, september 2010

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Uitgave Historische Vereniging Texel | 2010 | | pagina 28