Simon trok bij Trijntje in het huis aan de Heren straat 49. Trijntje Daalder zal rond 1734 zijn geboren, na het huwelijk van haar vader en moeder. Volgens het kerkboek der Doopsgezinde Gemeente van Den Hoorn werd Trijntje 20 december 1750 gedoopt door de dominee. Ze was toen nog maar 16 jaar! Er staat niet bij wat de reden is van de doop op deze jonge leeftijd. Simon Maartensz Walig, ook doopsgezind, geboren circa 1730 en op 30 november 1751 in Huisduinen gedoopt. Bij zijn doopinschrijving in Huisduinen staat vermeld dat hij met attestatie vertrokken is naar Den Hoorn op Texel. Bij de doopsgezinde ge meente van Den Hoorn staat pas op 23 april 1759 een aantekening dat bij met attestatie naar Den Hoorn gekomen is. Waarom zo laat? Was hij toen pas uitgeschreven in Huisduinen? Hij woonde wel degelijk al een paar jaar in Den Hoorn. Zelfs in het zeebrievenregister van Amsterdam gaf hij in 1757 en 1758 Texel als woonplaats op.15 Simon was de zoon van Maarten Simonsz Walig en Maartje Jacobs Broertjes. Hij had nog twee broers en twee zussen. Daarnaast was er een kindjong overleden en naamloos begraven. Simon's vader was al in 1744 overleden en zijn moeder in 1748. Dat was de reden dat bij zijn huwelijk zijn broer als voogd optrad. De familie Walig uit Huisduinen Maar hoe hebben Trijntje Daalder en Simon Walig elkaar ontmoet? Huisduinen en Den Hoorn liggen niet zover van elkaar af, maar er ligt toch wel een stuk water tussen. Zouden ze elkaar ontmoet heb ben op één van de kermissen of andere feesten in Noord-Holland? Uit de brieven van Aagje Tuijtsen blijkt dat Texelse jongeren kermissen aan de over kant, zoals de kermis van De Rijp, bezochten.16 Of zou er hier sprake zijn van uithuwelijken? Si mon kwam uit een succesvolle walvisvaardersfami lie en ze waren ook nog doopsgezind... Piet Dekker schreef over deze familie: 'het bekend ste walvisvaardersgeslacht in Den Helder/Huisduinen was ongetwijfeld en volkomen terecht de doopsge zinde familie Walig'. Deze familie zorgde in de 18e eeuw voor wel tien commandeurs.17 De fami lie Daalder was iets minder imposant, maar even goed leverden ze in dezelfde periode vijf comman deurs.18 15SAA arch. Waterschout 5036/8562 16E Moree, Kikkertje Lief, p. 47, 49 en 112. 17 E Dekker, De Helderse en Huisduiner bevelhebbers.., p. 135. Simon's vader Maarten Simonsz Walig en Simon's broer Cornelis waren commandeurs ter walvis vaart. Zijn zuster Magdaleentje trouwde een paar jaar later met commandeur Frederik Blankman. Maar ook Simons moeder Maartje Jacobs Broertjes kwam uit een zeevarende familie, haar vader was zeeman en haar opa was commandeur ter walvis vaart geweest. Het is dus niet zo vreemd dat Simon Maartensz Walig ook een walvisvaarder werd. In 1754, het jaar na zijn huwelijk, ging hij voor het eerst als commandeur ter walvisvaart. Het ligt wel voor de hand dat hij de jaren hiervoor met één van de schepen van zijn familieleden is mee geweest en daar de nodige ervaring heeft opgedaan om walvis sen te vangen. Ter walvisvaart De eerste reis van Simon Walig als commandeur verliep voorspoedig. In april 1754 vertrok hij vanaf de Rede van Texel met het schip 'de Vrintschap' voor de rederij Claas Taan zn. uit Zaandam. Het vangstgebied van Simon waren de wateren rond Spitsbergen. Op 29 augustus kwam hij met de Detail schilderij Straat Davisvaart ca. 1 775. Collectie Vonk-Uitgeest 18KlaasJacobsz Daalder, Dirkjacobsz Daalder, Klaas Cornelisz Daalder de jonge, Cornelis Dirksz Daalder en Jacob Cornelisz Daalder 24 Historische Vereniging Texel Nummer 96, september 2010

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Uitgave Historische Vereniging Texel | 2010 | | pagina 26