ker één keer als oppertimmerman met "t Land van Beloften' onder commandeurschap van plaatsge noot Jacob Kok ter walvisvaart mee geweest. En Wiesjes moeder, Trijntje Klaas Drijver, was de dochter van commandeur Klaas Jacobsz Drijver, ook inwoner van Den Hoorn. Volgens door De Hoornder 283 en gebaseerd op de kadasterkaart van 1823 woonden ze op de boerde rij Herenstraat 16. Daar zouden dan hun vijf kin deren zijn geboren: Jannetje [1798], Pieter [1801], Johannes [1803], Gerrit [1806-11806] en Trijntje [1807] en Wiesje.12 Dirk Pietersz Daalder was naast broodbakker ook veehouder. In 1823 had hij ruim 100 schapen, een span paarden, vijf koeien en enige schetters.13 V y y» V/i; V/A Notarieel archief 1 85/4958 NHA. Foto Ineke Vonk-Uitgeest Zoals al vermeld werd Dirk in 1824 eigenaar van het pand Herenstraat 49. Wanneer Dirk en Wiesje verhuisd zijn naar dit pand is niet te traceren. Maar uit het bevolkingsregister van 1830 is duidelijk dat ze op dat moment met hun tweeëntwintig] arige dochter Trijntje wel in dit pand woonden.14 In de bevolkingsregistratie van 1840 woonden ze daar alle drie nog. Daarnaast staan de negenenzes tig^ arige Cornelia Duinker en de vijfendertig jarige sjouwermanjan Lap ook geregistreerd in het pand. Op 13 november 1840 overleed de bijna zesenzes- tigjarige Wiesje van Grouw. Twee jaar later, juli 1842, hertrouwde Dirk Pietersz Daalder met de ne genendertig jaar jongere Aagje Stark. Zij is dan ook jonger dan de kinderen uit Dirks eerste huwelijk! In de akte van huwelijksvoorwaarden worden de goederen die Aagje in het huwelijk inbrengt be schreven. Ze had onder andere een zilver oorijzer, een gouden haarsteker, twee gouden spelden, een zilveren knipbeugel en diverse kledingstukken. Al les ter waarde van ruim 117 gulden. Er werd te vens afgesproken dat als Dirk als eerste zou overlij den, Aagje dan in ieder geval recht had op 400 gulden. Daarna zouden dan de erfdelen van haar en de kinderen worden vastgesteld. Met Aagje krijgt Dirk nog vier kinderen: Martje [1842-41842], Gerrit [1843], Dirk [1846] en Johannes [1848], Dit laatste kind is waarschijn lijk vernoemd naar de in dat jaar daarvoor overle den Johannes uit het eerste huwelijk van Dirk. Op 11 juli 1850, twee jaar na de geboorte van zijn jongste kind, overleed de dan vijfenzeventigjarige Dirk. Al op 20 augustus wordt er een boedelinven taris opgemaakt. Aagje wordt hierin omschreven als weduwe van Dirk Daalder doende een boeren bedrijf. Tevens blijkt dat zij en haar kinderen niet meer op Herenstraat 49 woonden. Zij woonden op dat moment in een huis met vier vertrekken, een zolder en een bakkerij. Het huis Herenstraat 49 wordt wel genoemd als bezit, maar er wordt geen woord gerept over de bewoners en/of huurders van het pand.15 I (-< dr /(C GK..[/L a a pX* a I cTaaa,, JFj Kt, l vj .'c2 rtf .flf' AA /Tl* C-G ÓiX Zc fVtJ iX !C /t.pyi; kX ,/y" a~Zr„- I Beschrijving huis door notaris W. Bok in 1 850, NHA 1 86.20/1 0. Foto Ineke Vonk-Uitgeest Uit het bevolkingsregister blijkt dat Pieter Kok en zijn familie zeker al vanaf 1850 de bewoners van dit pand waren. Zij moeten dan wel de huurders van het pand zijn. Voordat de definitieve boedelscheiding werd opge steld in december 1850 werden zeventien stukken land en het huis Herenstraat 49 op 14 december in logement Loodsmanswei varen in publieke veiling verkocht. Dochter Jannetje Daalder en schoonzoon Simon Daalder kochten op deze veiling het huis voor 405 gulden.16 Jannetje Daalder en Simon Maartensz Daalder Jannetje en Simon waren alleen eigenaren van het pand, ze hebben er nooit gewoond. Vanaf hun trouwen (1819) woonden ze in het al eerder ge noemde Hooge Werfje (Herenstraat 47). Simon was boerenknecht, verver en glazenmaker.17 Sa men kregen ze elf kinderen. Zes van hun kinderen overleden voor hun twintigste levensjaar. Jannetje en Simon bleven tot hun overlijden (Jan- netje 1862, Simon 1870) op het Hooge Werfje wo- 12 De Hoornder 283 april 2004. De geboortedatum van Wiesje hebben wij niet gevonden. Maar ze wordt wel als erfgenaam genoemd in de boedelinventaris/scheiding van 1850. 13 Boerderijenboek p.1053 14 Bevolkingsregister 15 NHA - 186.20/10 notaris Bok - Wiesje Daalder huisvrouw van Jacob Donker 16 NHA - 186.20/10 17 Boerderijenboek p. 1067 8 Historische Vereniging Texel Nummer 96, september 2010

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Uitgave Historische Vereniging Texel | 2010 | | pagina 10