sindt'is, maar hij is zelf goed gereformeerd en be weert overigens geen overtredingen te hebben geconstateerd. In die situatie komt dan ds. Magyrus naar Texel. Hij heeft in 1659 te maken met pastoor Jacobus Rosendael [sterft te Texel op 16.1.1667, en in 1661 met pastoor Andreas Sylvius. Ds. Magyrus en zijn anti-katholieke boek Abraham Reijersz Magyrus werd in 1634 geboren in Medemblik en blijft zich zijn verdere leven 'Medemblikker'noemen. Hij draagt zijn boek ook op aan de bestuurders van die stad. Hij begint in 1658 als predikant aan De Koog en zal er 44 jaar blijven. Gehuwd met Griet Jans Calffs (het is onzeker of zij van Texel komt) zijn uit dit huwelijk vijf zoons bekend: Aris (*1668/69, later o.a. schoolmeester in De Waal, getrouwd met Trijntje Maertens), Dirk, mogelijk verhuisd naar Westzaan, Cornelis (*1671, getrouwd metMaartje Abrahams), Isaack (*1672/73, schoenmaker in Den Burg, getrouwd in 1702 met de weduwe Neeltje Jans Toornheer), en Abraham (*1685/86, in 1719 getrouwd met de weduwe Elisabeth Jans en later vader van het weeshuis in Den Burg). Ds. Magyrus overlijdt in 1702, volgens de ene bron bij zijn zoon op de Overtoom in Westzaan, volgens de andere gewoon in De Koog. Samuel Solinus is tussen 1664-1702 zijn collega predikant in Den Burg, dus in de tijd dat het boek verschijnt. Magyrus richt zich in zijn boek apart tot hem en zijn "Eerbaare, Deugdrijke Huys- vrouw, Juffr: Elisabeth Denijsse". De overige gereformeerde predikanten op Texel zijn dan: in Den Hoorn Theodorus van Dobben (1678-1706), in Oosterend Wessel Verruhert (1666-1702), in Oudeschild Antonius Damburgh (1650-1681) en na hem Cornelis Lentz (1682-1720), en tenslotte in De Waal Hermanus Jansz Craegh (1654-1676) en daarna Johannes Harlaeus (1677-1680) en Coenraad Heere (1681-1686). In 1680 publiceert Magyrus zijn boek: Alma- nachs-Hevligen. Het wordt uitgegeven te Amster dam door Jan ten Hoorn en beleefde 5 herdruk ken. De indeling van het boek is als volgt: 1. Een aantal voorberichten, bestaande uit een opdracht aan het Gemeentebestuur van Medemblik, 'gegeven in mijn kamer van bedenkinge, in het 45. jaar mijns strijds, het 22. mijner banden'. Verder een vriendelijke aanspraak en dedicatie aan zijn collega Solinus, gevolgd door een kerke lijke goedkeuring van Samuel van Diest, professor in de theologie te Harderwijk. Daarop volgt een 'Waarschouwinge Aan den bescheyden Leeser', een 'eerdicht'door Joh: Jalhay, Chirurgijn aan Den Burg en tenslotte een Lofdicht, 'Ter liefde van mijn Predicant Geschreven met een swakke hant' door Dirk Claaszen, Buir [buurt-] School-Mr. ter Koog. Dit gedeelte omvat 26 pagina's. 2. De hoofdmoot, 'Almanachs Heyligen, of Historische verhandeling van alle de Heyligen, die het geheele Jaar door, by de Rooms gezinden geviert werden', telt zelf 355 bladzijden tekst. 3. Een register van vier. 4. Een toegift van nog eens 120 bladzijden. Het gehele boek omvat daardoor 505 pagina's. Het is in perkament gebonden en meet (LxBxH) 13 x 7,5 x 4 cm. Magyrus volgt in dit werk de jaarkring van de rooms-katholieke kerk. Hij verwerpt, overeen komstig de door de Gereformeerde Synode voor geschreven catechismus, de katholieke leer als af goderij. Deze dient te worden bestreden en het liefst worden uitgeroeid. We hebben al gezien, dat deze onvrome wens op Texel allerminst in ver vulling is gegaan. De reden dat Magyrus de pen heeft opgevat, verklaart hij zelf als volgt: "Iemand in eenzaame plaatz woonende kan zijn yver zoo niet laten verroesten, of daar moet noch-iets over blijven, om eenig deugdelijk werk van te maaken, anders zoude het verstand geheel stomp werden". Men kan zich daarbij iets voorstellen. Zijn voor ganger kreeg al weinig vat op het katholieke op treden en hijzelf, een predikant die zolang in zo'n klein dorp staat, moet ervaren hoe het katholi cisme daar, ondanks al zijn preken, tegen de openbare verdrukking in groeit. Hij zet daarom, beargumenteerd met bijbelteksten, op schrift waarom hij meent gelijk te hebben, hopende eindelijk eens bijval te krijgen. De jaarkring: katholieke gebruiken op Texel We kiezen uit de uitvoerige bespreking van de jaarkring van 80 katholieke heiligen en gebruiken 15

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Uitgave Historische Vereniging Texel | 2007 | | pagina 17