REACTIE REACTIE CURSUSSEN Aanvullingen van Simon Dros op Texelse Gedichten en Rijmen no. 9 In het artikel over de Kroningsfeesten van Oosterend in 1898 door Gré Dros (in het vorige nr.) zat een historische onjuistheid. We ontvingen als reactie onderstaand briefje, dat we u niet willen onthouden. Wieringerwerf, 18-9-'98 Beste Gré, Ik hèèw bör genoote fön je stik in ons blöd over het króóningsféést fön keuningin Willemien dn Oósterend. Doe ik 't los, sag ik toch wöt, dót niet héélegaar wös, zó os 't eigelijk sow moete. Je skrieft, dot Wullem de Vijfde, stödhouwer tot 1795, na de Fröönse tied ös keuning Wullem Ien weerom kwam in 1813, maar döt leit effe wöt aars. Keuning Wullem Ien was de zeun fön de leste stödhouwer en die kwam ön op Óóst in 1898 foor 't féést ön Oósterend. Ik fiend 't héélegaar niet erreg maar meskien benne d'r aare, die d'r niet fön sléépe kenne. Döt ik docht, laat ik 't nou effe deurgeeve, don weet jee d'r ók fön. Meskien höd je n't zellef öl lang sien. Os döt zó is, don ken dut briefie in olie gevölle in 't fullis- föt. Nou, vöörder weet ik niet zó veul meer te skrie- ve, döt ik denk, döt ik de pen maar weer opber- reg. We komme mekaar nag welderes teuge, denk. De groete, ok fön mien vrouw, Henk Kuiter (P.S. De spelling is ontleend aan 'Het Tessels' van Keyser. Bedankt, Henk Kuter! (Ok nag foor het bóógie döt je me geeft!), Gré Dros. Willem Teunisz Mets was een sociaal bewo gen mens die veel heeft gedaan voor de mensen in Oudeschild. Naast de opsom ming van de schrijfster, wil ik graag de vol gende aanvulling geven penningmeester van het stichtingsbestuur van de 'Prinses Wilhelmina Bewaarschool'; voorzitter van de Koningin Wilhelmina Bewaarschool; assi stent brandmeester te Oudeschild; commis saris van de Onderlinge Brandwaarborg- Maatschappij "t Algemeen Belang' te Texel en tevens agent van Zuthphen namens de ze maatschappij; vice-president van het Oudeschilder koor 'Amicitia'; voorzitter der feestcommissie van de Kroningsfeesten 1898 te Oudeschild. De Stichting Regionale Geschiedbeoefe ning Noord-Holland organiseerde voor leden van historische verenigingen een aantal kor te en wat langere cursussen over verschil lende historische onderwerpen. De cursus sen worden gegeven op een aantal locaties in de provincie (Den Helder, Alkmaar, Zaan stad, Haarlem, Hoorn, enz.), meestal 's avonds. Enkele cursussen worden overdag gegeven, meestal op zaterdagochtenden. Meer uitgebreide informatie vindt u in het programmaboekje dat ter inzage ligt op de lectuurstandaard in ons onderkomen. U kunt dit boekje ook aanvragen bij de Stichting. Het adres is: Stichting Reg. Geschiedbeoe fening Noord-Holland, postbus 5212, 2000 GC te Haarlem. Bij voldoende deelname start onze vere niging in het begin van 1999 met twee cur sussen: 1paleografie (het ontcijferen van oude handschriften); 2. genealogie (stamboomonderzoek). Aanmeldingen bij onze voorzitter, de heer G. v.d. Kooi, Rozendijk 19, 1791 PC Den Burg, tel. 313978. Op zaterdag 30 januari 1999 zijn ons ar chief en de bibliotheek open van 10-16 uur. Wilt u op uw gemak iets opzoeken of u er gens in verdiepen, u bent van harte welkom! Voor de data van onze afdelingsavonden, zie agenda Texelse Courant en het vorige nummer van ons blad. 3

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Uitgave Historische Vereniging Texel | 1998 | | pagina 5