KANDIDAAT 'PRESIDENT DER VERENIGDE STATEN VAN EUROPA' WOONDE IN EIERLAND Als Europa's vlag haar banen gaat ontplooi en Komt de bloem der wereld samen in Parijs Van verduistr'en wit dan niemand iets meer weten Heel de wereld wordt een lichtend Paradijs In zijn voor die tijd zeker lange leven, streef de hij een doel na dat te hoog gegrepen was en toen hij overleed was zijn droom nooit bewaarheid geworden. 'Hij mag vreemd zijn, maar hij heeft trou wens wel met generaal De Gaulle gespro ken.' Met zowel enige afkeuring als bewon dering werd er in de jaren vijftig over hem gesproken, omdat hij niet de doorsnee mens in de polder was. Dat was zo tegen de tijd dat Braam op 80-jarige leeftijd zou overlij den. Als schooljongens in Zuid-Eierland wisten we alleen dat hij lekkere appels en peren in zijn tuin had en dat Braam een zonderling was. Hij had die fruitbomen trouwens ook zelf geplant. De wonderlijkste verhalen gin gen er over hem. En Braam (eigenlijk is zijn voornaam Hindrik) was ook apart, als kind zagen we hem lopen met een doos op zijn hoofd met twee gaten er in of een krant voor zich houdend, ook met kijkgaten er in. De reden was zijn last van aangezichtspijn, maar toch... Het Witte Huis van Europa De herinnering aan Braam leeft nog bij en kele mensen. Hij had zijn eerste vaste stek in de Hollandseweg waar hij in een houten huisje ging wonen dat nog gestaan moet hebben op het terrein van ondergetekende, Postweg 35. Dit huisje is enkele malen met hem meegereisd, zoals de foto's in dit arti kel tonen. Vlakbij was een dubbele woning waarvan de helft al was gesloopt. Op de inmiddels buitenmuur geworden binnenmuur schreef hij met grote letters: The White Hou se U.S.E. (Ver.Staten van Europa). Zijn werktafel was multifunctioneel: 's avonds ging het blad eraf en kroop Braam in zijn bedstee... Wie was deze zonderlinge man? Braam werd geboren in dec.1873. Voordat hij op Texel belandde zwierf hij vanaf ca. 1900 door Duitsland, Engeland en Amerika. Het verhaal gaat dat hij problemen kreeg door zijn politieke denkbeelden aan de man te brengen bij verschillende belangrijke per sonen, waaronder professoren aan de uni versiteit van Chicago, waardoor hij als onge wenste en staatsgevaarlijke vreemdeling het land moest verlaten. Hij werd op de boot 14 'Al heb ik één week de beschikking over de radio, dan maak ik Europa één'

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Uitgave Historische Vereniging Texel | 1998 | | pagina 16