G. van der Kooi "Wat dede de lampies in Leiden?" Brouwerij van Comelis Benningh. Detail Cornelis Anthoniszn 1544 (uit: Dudok van Heel). was zeker niet de laatste brouwerij op ons eiland. Daarover later misschien meer. Geraadpleegde literatuur: S.A.C. Dudok van Heel, Vroege brouwerijen aan de Amstel in de 15e en 16e eeuw, in: Jaarboek Amstelodamum no. 82 (1990); G. Doorman, De middeleeuwse brouwerij en de gruit, 1955; Woordenboek der Nederlandse taal deel VIII (1916), art. Kuit, deel XII (1949) art. Putgalg en deel XIII art. Romenye; V.C.C.J. Pinkse, Het Goudse kuitbier, Gou da's welvaren in de late middeleeuwen 1400-1568, in: Gouda zeven eeuwen stad, 1972; Paul Fredericq, Corpus documentorum In- quisitiones etc, V, 1902; Alg. Rijksarchief, Civiele dingtalen no. 1895; en: Rekeningen v.d. rentmeester der domei nen, jaren 1527-1543; G. Brom, Naamlijst der Priesters, die in het bisdom Utrecht gewijd zijn van 1505 tot 1518, in: Archief voor de Geschiedenis van het Aartsbisdom Utrecht deel 23 (1896). Omdat de welvaart van Texel zo afhankelijk was van de opbrengsten van de schapen houderij, werd deze vraag vaak -en niet al leen door de schapenboeren- gesteld. Na 1888 werden de prijzen in de Texelse Cou rant gepubliceerd, bestudeerd, vergeleken en uitvoerig besproken. Gegevens van vroe gere jaren zijn zeldzaam. Van de oud-Texe laar Dirk Hermansz. Keijser, wonende in Canada, ontvingen wij aantekeningen van de grootvader van zijn vrouw Nelly Lap. De ze Klaas Biemsz. Lap (1849-1930) woonde met zijn vrouw Klazina Jacobsd. Remmers (1849-1909) in Den Hoorn, Herenstraat 25. Klaas handelde in de jaren 1882 en 1883 in lammeren. Hij reisde daarmee in het voor jaar naar de wekelijkse veemarkt, die in Lei den werd gehouden en destijds prijsbepa- lend was. Uit die gegevens van de door Klaas Lap verkochte dieren kon het volgen de overzicht gemaakt worden. Klaas Biemsz. Lap (1849-1930) 11

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Uitgave Historische Vereniging Texel | 1998 | | pagina 13