G.E. Dros 17 noemde de oorlog van 1830 heeft medege maakt en het bombardement van de Citadel van Antwerpen heeft bijgewoond.In de Waal werd gestopt en werd muziek gemaakt en gezongen. De Waal werd, weer met een toe spraak, bedankt voor de 'feestelijke ont vangst en het uitgeleide'. De mars naar Oos terend werd voortgezet 'waar wij des mid dags ten 5 uur door de achterblijvende kinde ren en ouden van dagen met den grootsten jubel werden ingehaald.Toen volgde nog een rondgang door Oosterend en in de Pe perstraat werd de stoet ontbonden. 'Het was een feestdag ter eere Gods en onzer gelief de Koninginne waardig. De volgende dag werd 's morgens het schoolfeest gehouden. (Het boekje vermeldt hierover geen verdere bijzonderheden.) 's Middags om 2 uur verzamelde de stoet van edelen en meisjesverenigingen weer in de Peperstraat om de Prins van Oranje in te halen. De burgemeester was ook aanwezig. In optocht trok men naar Oost, waar de lan ding zou plaats hebben. 'De troep was omge ven door honderden en honderden toe schouwers, alle dorpen van het eiland waren vertegenwoordigd, zoodat, leefde men een weinig met de geschiedenis mede, men zich best kon verplaatsen op den weg van Den Haag naar Scheveningen op den 30 Novem ber 1813.'Leverde de weg een schoon schouwspel op, nog schooner was de aanblik dien men op de dijk kreeg te genieten. De zee was kalm en spiegelglad, hier en daar lagen de visscherssch uiten voor anker, in de verte ontwaardde men het oorlogsschip 'De Warior' (schuit van C.A. Timmer) waarop de langverwachte zich bevond.Ereschoten wer den gelost en vier als Scheveningse vissers geklede Ooster vissers zetten de Prins aan wal. 'Onder onbeschrijfeiijken jubel en geest drift des volks werd de Prins (C.K. Mossel) naar den gereedstaanden wagen gebracht...' Er werden weer toespraken gehouden, ook door '....den Prins, in hoogst aangedane ge moedsstemming. Onder het zingen van vaderlandse liederen trok de stoet langs Oost, de Groeneweg, over Zevenhuizen naar Oosterend, waar de Prins met zijn gevolg bij 'het huis van Styrum' (het huis van C.P. Bakker) afstapte. De Prins las op het 'bordes' een proclamatie voor, die met gejuich werd beantwoord. De burge meester hield een toespraak en na nog een rondgang werd het feest besloten in de Pe perstraat, 'waar men nogmaals door het aan heffen van 'Leve de Koningin' en tenslotte 'Leve de Commandant' noode van elkander scheidde.'s Avonds waren er weer toespra ken, er werd gezongen en de voortrekkers van de feestelijkheden werden gehuldigd. '...en dat door de Oosterenders en Oosters goed feest is gevierd, dat in de harten in greep, getuige het veie volk, de veie uitdruk kingen in verschillende dorpen gedaan en de veie geiukwenschingen, zoowel van hier ais elders ontvangen. Wij eindigen dan ook deze beschrijving: Soii Deo Gloria!' In de middag van de 10e september klonk opnieuw hoorngeschal: er was een telegram van Hare Majesteit ontvangen, waarin zij de feestcommissie dankte voor het huldeblijk! ledereen was weer op de been in de Pe perstraat bij de voorlezing van het telegram. De goede afloop van het feest werd door de heer Jansma in -jawel, wéér een toespraak- geschetst. De feestcommissie werd geprezen en '....ontdaan van alle kermisvermakelijkhe den droeg ons feest een ernstig karakter. Ons spenende van alle geestrijk vocht, be waarden wij ons verstand.' '....en waarlijk, ons feest zou niet zijn geweest tot eere van onze beminde vorstin, ware het ontsierd ge worden door drink- en danspartijen en hun gevolg..: Zo werd het feest tot ieders tevredenheid besloten. Tenminste, tot tevredenheid van 'christelijk' Oosterend. Over katholieken en niet kerkelijken horen we niets. Zochten zij hun vertier elders of deden ze gewoon mee?

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Uitgave Historische Vereniging Texel | 1998 | | pagina 19