1898 Kroningsfeest in Oosterend Dat de gemeenschap Oosterend de kunst verstaat uitbundig feest te vieren is in augus tus van dit jaar weer eens gebleken. Jaren lange ervaring met het organiseren van grootscheepse evenementen werpt z'n vruch ten af! Honderd jaar geleden, op 6 en 7 september 1898, konden ze er ook al wat van, getuige een verslag van de feestelijkheden ter gele genheid van de inhuldiging van koningin Wilhelmina. In een -bij Langeveld en De Rooy gedrukt- boekje wordt uitvoerig ver haald over het gebeuren. Twee grote histori sche optochten hielden de Oosterenders bezig: 'Het verbond der Edelen' en 'De Aan komst van den Prins van Oranje te Scheven- ingen'. 'Alle handen togen aan het werk en men wedijverde met elkander, wie wel de schoon ste edelman, ridder of page voor het feest zou klaarmaken.Enkele dagen tevoren werd flink geoefend in marcheren en defileren. Op de 6e september werden de feestelijkheden geopend door een fanfarekorps uit Makkum, dat vanaf de toren het Wilhelmus, enkele vaderlandse liederen en psalmen speelde. Om 8 uur verzamelden de 140 edelen, pages en schildknapen zich in de Peperstraat, waarbij zich 68 meisjes van de bestaande meisjesverenigingen voegden. 'Zij zagen er allerliefst uit en gaven aan het geheel nog schooner aanblik. Schooner groep dan deze meisjesschaar was bijna niet denkbaar, en was zeker voor dit doel nog nimmer verza meld geweest. Voor de verzamelde menigte in de Peper straat werd door een der edelen, Graaf Hen drik van Brederode (mr. Jansma) een feest rede gehouden, waarin werd herinnerd aan de tocht van de edelen naar Brussel in 1565, om de landvoogdes Margareta van Parma een smeekschrift aan te bieden om een eind te maken aan 'de vervolging om des geloofs wille'. Na deze rede volgde een toespraak door 'de Commandant' (J.K. Timmer). Het hoogdravend en wijdlopig taalgebruik doet in onze tijd lachwekkend aan. Met verbazing constateer je, dat in een eeuw tijd ook op dat gebied veel is veranderd! Na deze plechtigheid vertrok de hele stoet -lopend- naar Den Burg, 'waar wij, -nadat wij door de inwoners van de Waai op feestelijke wijze waren verwelkomt,- te ongeveer 1Cf/i uur aankwamen.Voor hotel de Lindeboom, waar de burgemeester (H.W. de Joncheere) hen opwachtte, stelde men zich op. Er volg de weer een lange toespraak. 'Gij, Heer Bur gemeester, ziet thans voor U, in schitteren den optocht, een stoet van edelen en ridders uit de 16e eeuw.'God, Nederland en Oranje door de eeuwen heen passeerden de revue, van 1565 tot 1813, met de terugkeer van Willem de Vijfde uit Engeland, die in Scheveningen voet aan wal zette als Koning Willem I. De toespraak werd besloten met een lofzang op 'onze beminde Vorstinne'. 'Waarom eeren wij haar? is het omdat zij zulk eene beminnelijke jonkvrouw is, zoodat hare verschijning ons ais betoovert?' Er werd een 'Adres van Hulde' aan de burgemeester overhandigd met het verzoek dit op te zen den aan de koningin. De optocht maakte een rondgang door Den Burg, waarna in de tuin van hotel Texel 'een welvoorziene disch prijkte.' Om half 3 werd de terugtocht naar Oosterend aanvaard. Aan het hoofd van de troep marcheerden twee oudstrijders, '....en wei de Heeren P. Vermeulen en J. C. Dogger, waarvan eerstge-

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Uitgave Historische Vereniging Texel | 1998 | | pagina 17