Dit speelde zich af te Oudeschild Fundering gebouw 'kortegaerde'. Komende door de po- terne direct rechts. Op de achtergrond de nieuwe keer- wand op het ravelijn, (foto Gel. Jansen) Ronduit betekent ook lompachtige ronde to ren (Midd.Ned.). Gaerde betekent wachter of lijfwacht (Midd.Ned.) Het kan zijn dat de dienstdoende wachter voor een kort verblijf in zijn 'korte gaerde' verbleef. Gelein Jansen Met dank aan mevr. L. Zeeman, ing. J.C. van der Pijl. Bronnen: Caarte van het Fort of Schans van Texxel etc., archief werkgroep Archeologie Hist. Ver. Texel. Jan de Waard zocht een gelegenheid om zelfstandig in zijn onderhoud te voorzien en zag zijn kansen in het wier. Daarom moest hij wel een perceel hebben om wier op te halen. Maar de hele dijk was al verpacht door het Waterschap. Alleen een paar kleine stukjes dijk, behorende aan het Rijk, werden niet verpacht door het Waterschap. Dat was in Oudeschild en was 25 el breed en aan het Horntje was nog 100 el en nog twee onbe duidende stukjes. Jan zag hier wel wat in en misschien lagen deze stukjes wel gunstig voor het ophalen van wier. Hij was dan ook van mening dat hij hier wel verzekerd was van een goed stuk brood voor zijn vrouw en talrijk kroost, zoals hij zelf schrijft. Er waren bezwaren! Op de dijk was veel ver keer. Alle verkeer naar den Burg ging over de dijk naar de Schans. Het Gemeente bestuur van Texel was bang dat de paarden zouden schrikken van opwaaiende plukken zeegras. Omdat buiten het dorp de weg aan de binnenzijde van de dijk was gelegen mocht Jan een stuk van 25 meter wel gebruiken. Daar stond tegenover dat hij zich aan vele voorwaarden en bepalin gen moest houden. Laten we hopen dat het Jan de Waard gelukt is om zijn gezin te onderhouden en een goed inkomen te verwerven. Hoe het Jan en zijn gezin verder is gegaan is mij onbekend. Ik vond deze stukken in het Rijksarchief in den Haag in een map waar dit niet in thuishoorde! Daarom was verder zoe ken niet mogelijk. Hier volgt de briefwisseling van Jan de Waard met de Overheid. *)Jan Jansz de Waard werd geboren als zoon van Jan Jansz de Waard (1815) en Isele Smit (1814) op 2 mei 1840 in Oude schild op Texel. Hij was de oudste van 7 kin deren. Hij was gehuwd met Wilhelmina Dito (1840) en was van beroep zeeman. 11

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Uitgave Historische Vereniging Texel | 1998 | | pagina 13