door de Franken op de Friese koning Rad bod veroverd was. Uit een studie van veldna men kon de loop van de beek aan de oever waaraan deze kerk lag (de Kerke Ee) terug gevonden worden. Tegelijk met de ontwikke ling van Den Horn tot een voor die tijd vrij belangrijk kusthaventje, ontwikkelde het dorp op de heuvel 'het Clijf' zich tot een typisch Middeleeuwse agrarische kern, waarvan de structuur gereconstrueerd kon worden door de studie van nog bestaande veldnamen, die teruggaan tot de periode omstreeks 1200. Het boek is uitgekomen op 11-12 september jl., toen op Texel de verwoesting van Den Horn (en het ontstaan van Den Hoorn) feestelijk herdacht werd. Het boek omvat 12 hoofdstukken, een voorwoord, een literatuur lijst en een register van persoons- en zaaknamen. De tekst is 191 pagina's A4 (12 punts letter) groot en er zijn 125 tekeningen en foto's (zwart-wit). "Van het Clijf tot Den Hoorn" ISBN 90-804490-1-6, prijs 59,50 Uitgave Nauta Boek Texel, tel. 0222-312495 Oudst bekende kaart van De Schans (anno 1691duikt op. Historische Vereniging krijgt unieke kaart voor de opening van Groeneplaats 10. In juni 1998 kwamen we in contact met mevr. L. Zeeman, wonende nabij 't Horntje. Zij bleek in het bezit te zijn van een kaart van het fort De Schans. Deze kaart werd destijds gemaakt door de landmeter P. Müller uit Cal- lantsoog. De toelichting op de kaart is als volgt: Caarte van het Fort of Schans gelegen bij het Schil op den Eijiande van Texxei ge meten ende gecaarteert door P. Müller. Se- crets: in Callantsooge, in maij 1691. En dan de handtekening en het jaartal 1691. De maatvoering zoals op de kaart gehan teerd is aangegeven in de dijkroeden zoals die in de Zijpe werden gebruikt. Een schaal verdeling vermeldt: Maate(n) van twintgigh Roeden Sijpse(n) dijckmaet. Navraag leerde ons dat een Zijpse dijkroede 3,82 m. is en wordt onderverdeeld in 12 voeten ca. 31,8 cm). 9

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Uitgave Historische Vereniging Texel | 1998 | | pagina 11