20, eigendom van Johannes Keijser en be woond door de familie C. van Rossem, stond tegen het huis van mevrouw Blok. Via de voordeur werd de gang vol water gespoten, waarbij de voorraad zeep naar buiten dreef. Tussen Gravenstraat 22 en 24, waar de fa milie Witte een kruidenierswinkel had, was een steeg, zodat het blussen daar minder moeilijk was. Van de opgeslagen beschadigde schilderijen van het weeshuis bleven er drie behouden en die werden overgebracht naar de schuur van Vlessing aan de toenmalige Hollewals- weg, waar nu het Pater Witteplein is. Een verhaal in die tijd was: Ada heeft de brand uit het weeshuis meegebracht. Daaruit zou blij ken dat het schilderij van haar in het huis Gravenstraat 22 is geweest. In tLandt van Texsel schrijft Van der Vlis op bladzijde 36 dat het schilderij verloren is gegaan. De heer Albert van der Schans, een van de medewer kers van Vlessing, deelde mee dat drie schil derijen op de zolder van de schuur aan de Hollewal werden verpakt, maar dat het hem niet bekend is of die verzonden zijn. Ook de voormalige boekhouder van Vlessing, de heer Jacob Eelman, kan zich dat niet herin neren. Op 10 mei 1940 brak de Tweede We reldoorlog uit. Wie dacht nog aan schilderij en? De familie Vlessing raakte van Texel. In het nog bruikbare gedeelte van het wees huis in de Parkstraat aan de Burgwal-zijde waren Nederlandse militairen ondergebracht. Het weeshuis aan de Burgwal (arch. C.M. Hin) In juli 1940 werd dat gedeelte door de Wehrmacht in gebruik genomen tegen beta ling van 290,- per maand. Bij de razzia's in november 1944 werden Texelaars daar een nacht op zolder ondergebracht en vervolgens gedeporteerd naar Assen. Bij de beschieting van Den Burg op 6 april 1945 werd vooral de Parkstraat zwaar getroffen. Het postkantoor, de directeurswoning en de daartegenover staande panden werden volledig verwoest, terwijl het weeshuis onherstelbaar werd be schadigd. Het weeshuis na 6 april 1945 (foto C.M. Hin) Het woonhuis Schilderend 131 was in 1940 als weeshuis ingericht. Vader en moeder Me lissen woonden hier met de kinderen tot in 1942. Texel kreeg toen als NSB-burgemee- ster, Rijk de Vries, die met zijn vrouw Rika niet in de burgemeesterswoning Weverstraat 101 wenste te wonen, maar Schilderend 131 prefereerde. Daarom moesten de weeskinde ren met hun ouders verhuizen en werd We verstraat 101 als weeshuis in gebruik geno men en woonden ze hier tot 1958.

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Uitgave Historische Vereniging Texel | 1998 | | pagina 9