landbouw. K29, het huidige park, was eigendom van de vrederechter Martinus Martinusz. Langeveld. Koninklijke Bibliotheek aanwezig is, dat door de regenten toen een deel van het gebouw aan de oostzijde, de Burgwalkant, als schuur was verkocht. Aan deze bezoeker werd in het zuidelijke deel van de schuur ook de kel der getoond van het kerkje of kapel bij het weeshuis (zie F. Allan, blz. 78). De zogenaamde regentenkamer was in het weeshuis een belangrijk vertrek, waarin een 'ouderwetse schoorsteen' was. Boven die schoorsteen hing een portret van Ada van Holland met als onderschrift: 'Pro rege, lege et grege'. De betekenis daarvan is ongeveer 'voor koning, wet en volk'. In 1921 hingen in het weeshuis 7 schilderij en, waarvan er 4 op de voorlopige lijst van de Nederlandse monumenten van geschiede nis en kunst werden geplaatst. Deze waren: 1. De verlossing van de Heilige Petrus -uit ca. 1600- op paneel; 2. Rebecca en Eliëzer -begin 17e eeuw- op doek; 3. Familiegroep -door Jan Albertsz. van den Riethoorn (1659)- op paneel; 4. Meisje als Diana -Ada- 1203. Midden 17e eeuw - op paneel. Ada als Diana, de Romeinse godin van de jacht Nu de naam Ada driemaal genoemd is, wordt op haar leven nader ingegaan, mede omdat daarover zoveel onduidelijk is. Ada van Hol land werd in december 1203 door de Kenne- mers onder Van Wassenaar in de verdedigde burcht te Leiden gevangen genomen. Door geringe voedselvoorraad had men zich daar wel moeten overgeven. Daarna zou Ada -op bevel van haar vaders broer, graaf Willem I, naar Texel zijn overgebracht. Deze graaf meende dat er slechts een graaf van Holland kon zijn, en geen gravin. Ada zou op Texel in een kelder aan de muur geketend haar da gen onder droeve omstandigheden hebben gesleten. In 'Het eiland Texel en zijne bewoners' van 1856 vermeldt F. Allan op bladzijde 44: Ten jare 1204 werd gravin Ada door graaf Willem i in eenen kelder aan Den Burg op Texel in verzekerde bewaring gesteld. En o.a. op bladzijde 78: Ada was de enige dochter van Dirk, de 14e graaf van Holland. Gravin Aieid van Kleef had haar dochter Ada uitgehuwe lijkt aan Lodewijk, graaf van Loon, dit tegen de zin van sommige Staten en tegen de zin van Ada's oom Willem van TeijUngen. Zij werd door hem in de burcht te Leiden gevan-

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Uitgave Historische Vereniging Texel | 1998 | | pagina 6