HET WEESHUIS EN DE VERDWENEN SCHILDERIJEN zover deze bewaard zijn ge bleven. Zijn er patentregi sters van Bovenkarspel, welke gemeenteverslagen van Jisp zijn er nog, is de collaterale successie van Monnickendam bewaard ge bleven? En bij welke archief dienst zijn deze stukken aan wezig? Met de bijlage van de Gids voor historisch onder zoek in Noord-Holland kun nen deze vragen in één oog opslag worden beantwoord. Het overzicht is geordend op huidige gemeente per dorp of kern. Een plaatsnamenre gister achterin het boek ver gemakkelijkt het zoeken. De Gids voor historisch on derzoek in Noord-Hoiiand - samengesteld door K.W.J.M Bossaers- omvat 264 pagi na's en kost 25,-. (ISBN 90-802023-4-7) Het boek is uitsluitend verkrijgbaar bij het bureau van de Stichting Re gionale Geschiedbeoefening Noord-Holland, gevestigd in het Rijksarchief in Haarlem aan de Kleine Houtweg 18. Schriftelijk of telefonisch be stellen kan ook. Bij toezen ding worden administratieko sten in rekening gebracht. Informatie en bestelling: Stichting Regionale Geschiedbeoefening Noord-Holland, Postbus 5212, 2000 GE Haarlem, tel./fax 023-5318436 rgnh@tref.nl Op 26 maart 1571 stichtten de Watergeuzen brand in het Agnietenklooster in Den Burg. In het jaar 1573 kregen de burgemeesters van Texel, die de dorpen vertegenwoordig den, van de Prins van Oranje toestemming om van dat voor malige Agnietenklooster aan de Parkstraat in Den Burg een Algemeen Burgerlijk Weeshuis te maken. Dit weeshuis stond op de plek waar nu het postkantoor gevestigd is. Volgens een beschrijving uit 1727 was van het kerkje of kapel weinig over. Een vervallen wenteltrap van 7 treden voerde naar een eikenhouten deur. Daarachter was een kelder, die was opge bouwd uit rode moppen. Het weeshuis omstreeks 1900 In Oudheden en Gestichten van Amstelland, Noordholland en Westvriesland - 2e druk, uyt het Latijn vertaald door H.V.R. te Leiden bij Christiaan Vermey 1727 wordt op pagina 63 ver meld: De Burg heeft deze naam van de Burg of Borg gekre gen naar een burcht of kasteel, wat daar oudtijds gestaan heeft. Op dat kasteel heeft Graaf Willem in 't jaar 1211 zijn broeders dochter Ada laten opsluiten. Dicht aan de kerk plagt een Nonnenklooster te staan, met een kerkje, dat de naam van St. Ag nes ingewijdt was. Het klooster is in een Weeshuis verandert; van 't kerkje is slechts enig muurwerk over. Jammer genoeg zijn er koffers vol oude geschriften, die op de zolder van het weeshuis stonden, verbrand. De mensen konden die stukken toen niet lezen. In 1828 stond het weeshuis op een perceel van 1.020 vier kante meter en had als kadastraal nummer Sectie K 18 ge kregen. Een bezoeker van ons eiland in 1830 beschreef in Vader- landsche Letteroefeningen, waarvan een exemplaar in de 3

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Uitgave Historische Vereniging Texel | 1998 | | pagina 5