COLOFON VAN HET BESTUUR VAN DE REDACTIE 1 Uitgave van de Historische Vereniging Texel opgericht 17 mei 1985 ISSN 1384-7171 Nummer 47 Juni 1998 Het blad verschijnt 4x per jaar Lidmaatschap 30,- per jaar Bankrek. 36.25.16 170 Losse nummers 7,50; verkrijgbaar bij de Texelse Boekhandels Gijs Oskamfonds: Rabo 36.25.26.621 CORRESPONDENTIEADRES: Groeneplaats 10 1791 CC Den Burg BESTUUR: G. van der Kooi (voorzitter) Rozendijk 19 1791 PC Den Burg tel. 313978 M. Kikkert-Kuiper (secretaris) Rommelpot 11 1797 RN Den Hoorn, tel. 319296 A. Barhorst-Brans (ledenadm./ penningmeester) Oosterweg 26 1794 GL Oosterend, tel. 318563 M. Bakker-Zijm (bibliotheek) Keesomlaan 20 1791 DC Den Burg, tel. 312113 M. Stoepker, Thijsselaan 81 1791 VG Den Burg, tel. 312940 J.S. Dijt, Keesomlaan 37 1791 DB Den Burg tel. 314748 A. van Heen/vaarden Meester Kraaistraat 8 1791 VB Den Burg, tel. 313036 I. Dros-Beers, Heemskerckstr. 80 1792 AC Oudeschild tel. 313204 T. Krijnen-Baijs, Keesomlaan 10 1791 DC Den Burg tel. 312706 REDACTIE: G.E. Dros, Schilderend 25 1791 BA Den Burg, tel. 315487 N. Huijsman, Duykerdam 39 1791 TA Den Burg, tel. 310601 M.C.A. Palm, Vroonlant 31 1791 WK Den Burg, tel. 312154 C.J. Reij, Warmoesstraat 18 1791 CR Den Burg, tel. 312955 S. Dros, Heemskerckstr. 80 1792 AC Oudeschild, tel. 313204 NABESTELLING BLAD: Tijdelijk: M. Bakker-Zijm, Keesom laan 20, Den Burg, tel. 312113 Omdat we voor deze aflevering zoveel kopij hebben, blijven de berichten van het bestuur beknopt: Ons onderkomen, Groeneplaats 10, is gedeeltelijk in ge bruik genomen. Op 2 oktober 1998 is de officiële opening van dit gebouw. Nadere mededelingen hierover komen in de Texelse Courant. Voor de inrichting van het gebouw kende het Anjer/Prins Bernhardfonds 5000,- toe. De vrijwilligers die behulpzaam waren bij de verhuizing zijn wij veel dank verschuldigd. Onze vereniging was vertegenwoordigd bij de milieu markt: 8 nieuwe leden meldden zich aan. Dhr. C. de Wolf heeft namens onze vereniging zitting genomen in de stuurgroep van het Maritiem en Jutters Mu seum. De eerste drie nummers van ons blad zijn in het huidige formaat afgedrukt en kunnen worden besteld, zie medede ling elders in het blad. Tenslotte: veel leesplezier gewenst met deze aflevering van ons verenigingsblad Na het themanummer van de vorige keer, nu weer een blad vol variatie. Allereerst de zoektocht van Jan van der Pijl naar de verdwenen schilderijen uit het weeshuis. Bijna tussen neus en lippen door wordt de geschiedenis van het weeshuis zelf aan ons kenbaar gemaakt in dit artikel. En ook blijkt er weer eens uit hoe vreemd gekoesterd bezit terecht kan ko men of weg kan raken. Soms lijkt het zelfs een wonder dat we eigenlijk nog zoveel uit het verleden over hebben. Of het komt bij toeval weer boven, zoals Hans Roeper merkte toen hij nog even naar muziek luisterde voor het slapen gaan. Toen bleek dat in 1707 in half Europa bekend was hoe het op Texel toeging. Hoe dat ging weet ook Jan Bremer, die daarvan een toelichting geeft in het 12e artikel dat we van hem publiceren in dit blad over wat er op het Marsdiep ge beurde. En dan is er nog de vraag of er echt een heel oud Tessels geschrift bewaard is of dat het een ruim honderdjaar oude grap is. Zeker is de overeenkomst tussen het Tessels en het oudfries. Gelein en zijn dochter Mathilde Jansen schreven hierover in dit blad. Ecomare heeft veel documenta tie en mooie oude kaarten, die door ons allemaal te onder zoeken en te gebruiken zijn, zie het verhaal van Arthur Oos- terbaan. Gré Dros praat weer Tessels en geeft een beeld van Inge Lievaart en haar gedichten. Rest ons nog de verheugen de mededeling dat de redactie wordt uitgebreid en wel met Simon Dros.

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Uitgave Historische Vereniging Texel | 1998 | | pagina 3