13 Francois Haverschmidt IY Het gerucht, waarvan do Arnh. Crt. onlangs'melding j maakte, dat het Oera Lirïda Bok kou zijn g'dsfcbrdven'tlöbr Piet Paaltjens, is onjuist. Di. Haverschmidt VèVklakrt 'in de Zutph. Crt., het boek niet gcsebreVóh, jielfs Aïè't gelezen te hebben. Uit de Heldersche en Nieuwedieper Courant 21-6-1876 wijzer D. Dekker wenden. Zed schrijft vaak in de Texeische taai. Mijnheer is noga! hoog, daarom wii ik hem niet vragen. Ais Ued hem vroeg zou hij, denk ik, wei zijn best doen. Hij zou er weder andere onderwijzers van zijne kennissen voor kunnen spannen, die door Noordholland ver spreid zijn, En hiermede groet ik u vriendelijk en noem mij met hoogachting Ued dienswiiiige dienaar C. over de Linden Omstreeks 1867 is de Helderse onderwij zer/schrijver Dirk Dekker, geboren te Ou- deschild, Texel (ons welbekend van de vele in Tessels dialect geschreven verhalen en o.a. het boek Texels volksleven) gevraagd om overeenkomstige woorden te zoeken voor dr. Eelco Verwijs. Een summier aantal woorden waar het toen over ging is ge noemd. Een reden tot verder onderzoek. Vandaar dat ik me in dit artikel tot de taal wil beperken. Na enkele malen het O.L.B. doorgenomen te hebben heb ik een lijst sa mengesteld van woorden en stukken van zinnen uit het boek overgenomen en het Nederlands en Tessels erachter gezet. Opmerkelijk zijn de zeer grote overeenkom sten, ook in de zinsbouw. Is het Tessels uit het oud-Fries of Dekker die heeft meege werkt aan een vervalsing? Oudfries Nederlands Tessels skêpharder (a naar e-klank) schaapherder skéépherder bigost begon begost wandelde inwisselen waandele (wisselen van tanden) wrak machteloos wrakkig (moe, ziek, slechte conditie) wrentlike waarachtig werentig fa-likande (=weinig lijkende) verkeerd falikant verkeerd dubbel op) dunros duinroos duunróós masterskip meesterschap meisterskip vrkap verkopen overkópe horsa paard hors hoka (hok) hoedanige hoeke mêgum familie maag(schap) êvind avond évend (éved) dubbeld dubbel dubbeld sunnich schaars sunig (os paapegaaie in 't bossie) amering (van ademtocht) ogenblik (zie TWB!) ommeree(tje) jompade jump (Engels) tjoempte kanina hêr konijnen haar kniene heer arhalf anderhalf arluf hering haring hering

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Uitgave Historische Vereniging Texel | 1998 | | pagina 15