13 Inmiddels zijn als bouwwerken op de Schans de kruitkamer (in 1992) en de keer- wand op het ravelijn voltooid (1994), het ingestorte bovenstuk van het waterreservoir en het bovengrondse deel van een bestaan de regenput opgemetseld (1995). Vondsten Tijdens de machinale graafwerkzaamheden kwamen op verschillende plaatsen afvalput ten en nog twee onbekende beerputten aan de oppervlakte. De werkgroep Archeologie van de Historische Vereniging Texel heeft zich sinds 1994 ontfermd over de inhoud hiervan. De resten van de toegangspoort zijn op dit moment al verwijderd en de be schadigde putten zijn in nov. '95 opnieuw opgemetseld. Overigens zijn in 1995 nog twee gemetselde putten op enige afstand van de reeds bekende putten aangetroffen. De werkgroep Archeologie heeft de inhoud van deze putten geborgen en een gedeelte hiervan is na zoek- en lijmwerk tijdens een tentoonstelling tot 23 maart 1996 in het Maritiem en Jutters Museum tentoongesteld geweest. Onderzoek sept. '95 Men vond tijdens het officiële onderzoek in september 1995 nog een houten waterput (een houten ton waarvan de duigen bij el kaar worden gehouden door met twijgen omvlochte hoepel) en nog een vergaan ton- putje. Deze kleine tonnen bevatten geen faience of majolica gebakken gebruiks voorwerpen volgens bep. procédé ge maakt). Omdat het de eerste keer was dat een der gelijk verdedigingswerk uit de Nieuwe Tijd werd onderzocht, is de werkput aan een nauwgezet archeologisch onderzoek on derworpen (ROB september 1995). Voor de bestudering van de twee aangelegde werk- putten zijn profielsleuven gegraven, zijn de stenen en specie bemonsterd en zijn sporen van gesloten vondstcomplexen bemonsterd op zaden, pollen, kleinvondsten en botmate- riaal. (Fase 1 Foto: prov. depot voor bodemvondsten NH) Poterne Werkput 2 beslaat de poterne poortge bouw) van de Schans. De resten van de poterne waren onvoldoende stevig om de aanstaande opbouw van de gehele poort met afdekking van grond te kunnen dragen. (Tonnetje. Foto: prov. depot voor bodem- (Poort van boven. vondsten NH) Foto: Prov. depot voor bodemvondsten NH)

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Uitgave Historische Vereniging Texel | 1996 | | pagina 15