het terrein van het kamphuis. Het aantal prima bedden met "springveeren matrassen" is opgevoerd tot 100. Voetbal en korfbalterreinen zijn aanwezig. De firma Bakker's IJzershandel leverde in 1939 al de bekende sloten, schroeven e.d. vooral veel groene carbolineum. Dit laatste met name in de "slappe tiêd", nl. in sept. okt. en nov. Ook mocht "Piet lezer" zich verheugen in de verkoop van BK-pannen, een busopener, een waschketel met kraan, verschillende ketels en emmers en men re pareerde een petroleumstel en soldeerde een rooster; dit alles voor slechts Fl. 71,18. De Nederlandse Jeugdbond voor Natuurstu die verbleef dat jaar bij de Pelikaan. In de prijs zat blijkbaar de huur voor stoelen niet inbegrepen. In het najaar verzond men een cheque voor de huur hiervan. Voor het kampeerhuis en aanverwanten werden tevens tentpennen, knijpers, soeple pels en schuimspanen aangeschaft. De Ge meente Texel verzond dat jaar een aanslag biljet voor Verschuldigd Recht Krachtens De Warenwet voor de somma van Fl. 3,-. Oorlogstijd Een speciale folder verscheen in 1940. De kop luidt: 1940: Jaar van spanningen, maar nu bo venal tijd voor ontspanning. Wij komen U iets over Texel en wat prettigs vertellen. In tegenspraak met vele angstverhalen, kunnen wij U verklaren, dat Texel in totaal ongeschonden toestand ver keert. Vermeld wordt dat de pensionprijs iets is verhoogd (Fl. 1,95), maar dat de Texelse boot 3 maal per dag in beide richtingen af vaart met aansluiting op de autobus voor vervoer op het eiland. En verder:* De duinen zijn vrij toegankelijk evenals het strand. Kampeerders, hoeven niet bang te zijn dat er petroleumgebrek is. Voor hen is een veld keuken overeind gezet, waarin iedereen op zijn beurt op een houtvuur zijn potje kan gaar koken. Een P.S. is toegevoegd: Alleen broodkaar ten medebrengen s.v.p. Al het andere is aanwezig. 1945 Toch zal de aanbrekende oorlogstijd de voor zichtig stijgende toeristenstroom volledig lam leggen. In 1945 probeert men de draad weer te hervatten. Wanneer de oorlog is afgelopen verschijnt een sobere folder van het "van ouds beken de gezellige kamphuis met z'n schitterende omgeving, z'n mooie ligging, stromend wa ter". De "uitmuntende keuken" is veranderd in "een goeie kok". In een rood kader geplaatst staat: Na vijf lange jaren te hebben stil gelegen zullen wij trachten om 1 Juni ons kamphuis weer te openen. De prijs is behoorlijk veranderd: Fl. 4,-- p.p. per dag en voor bediening wordt 10% bere kend. Men wordt nog steeds verzocht di stributiekaarten mede te brengen Reclamebord Toch lijkt de exploitatie niet zo interessant of vindt men de combinatie met de rest van het bedrijf niet zo geschikt. Althans in de hierop volgende jaren verhuurt De firma Geus het kamphuis 'De Pelikaan'. In 1946 werd het kamphuis verhuurd aan dhr B.Th. Obdam. Tussen de papieren vinden we een rekening aan deze persoon en wordt hem na het seizoen verzocht de vermiste of stuk gegane stukken inventaris te vergoeden. Andere pachters komen in het bedrijf. In 1948 is er een drukke briefwisseling tussen de gemeente, de provincie en W.H. Lap (Julianastraat 1) over het al dan niet plaat sen van een reclamebord (reeds aange bracht!) aan de Kogerweg. Uiteindelijk wordt in 1960 het bedrijf verkocht. Dan neemt dhr. P. Keizer (dezelfde die tot voor enkele jaren, tot zijn dood, ons vereni gingsblad zou drukken) het bedrijf over. Gelein Jansen 11

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Uitgave Historische Vereniging Texel | 1996 | | pagina 13