4 Hoe woonden onze voorouders? Boedelinventarissen vormen een schat aan gegevens over het dagelijks leven van mensen in vroeger tijden. Welke kleren droegen ze, welke gebruiksvoorwerpen hadden ze in huis, hoe was de woning ingericht, zijn enkele van de vragen die m.b.v. dit bronnenmateriaal kunnen worden opgelost. In deze cursus zal hier nader op worden ingegaan. lokatie: Weesp tijdstip: maandag 19.30-21.30 uur aanvang: 8 januari 1996 duur: 5 lessen Bestuursgeschiedenis Hoe was de bestuurlijke organisatie in vroeger eeuwen georganiseerd en welke mogelijkhe den zijn er om onderzoek te doen. In vier lessen wordt een overzicht gegeven van het bestuur van stad en platteland en van de ho gere bestuurslagen. lokatie: Streekarchief Purmerend tijdstip: maandag 19.30-21.30 uur aanvang: 19 februari 1996 duur: 4 lessen Sporen van Nijverheid: op zoek naar indus trieel erfgoed Samenhangend met het gelijknamige projekt en de in september uit te brengen handleiding wordt in een tweetal lessen ondersteunende uitleg gegeven over historisch onderzoek naar bedrijvigheid, arbeidsomstandigheden en an dere met de geschiedenis van de industrialisa tie verbonden voorwerpen. Ook voor niet- deelnemers aan het projekt. lokatie: nader te bepalen, afhankelijk van de woonplaatsen van de deelnemers tijdstip: dinsdag 19.30-21.30 uur aanvang: oktober 1995 duur: 2 lessen HANDLEIDING SPOREN VAN NIJVERHEID Onlangs is de Stichting Regionale Geschiedbe oefening Noord-Holland een projekt gestart onder de titel Sporen van Nijverheid: op zoek naar industrieel erfgoed. Dit projekt hangt sa men met het Jaar van het Industrieel Erfgoed in 1996. Getracht wordt door dit projekt het historisch onderzoek naar het thema industria lisatie te bevorderen. U kunt meer lezen over dit projekt in het aprilnummer van het Histo risch Magazine voor Noord-Holland. Ten behoeve van het historisch onderzoek op dit gebied zal in september een handleiding verschijnen. Deze handleiding is opgezet naar het model van de inmiddels gestopte reeks Cahiers voor Lokale en Regionale Geschiede nis. Deze handleiding is voor een ieder met belangstelling voor dit onderzoeksthema een handig naslagwerk. Naast een kort overzicht van de stand van zaken van het onderzoek op dit moment worden mogelijke onderzoeks- aspekten belicht. Een uitgebreid overzicht van literatuur, archiefmateriaal en andere bronnen zal worden gegeven. Een lijst met nuttige adressen zal ook in de handleiding worden opgenomen. De handleiding zal vanaf eind september verkrijgbaar zijn bij het bureau van de Stichting Regionale Geschiedbeoefening Noord-Holland, tel. 023-318436. J.P. Corten en J. van der Laan - Sporen van Nijverheid: op zoek naar industrieel erfgoed. Een handleiding. Uitgave Stichting Regionale Geschiedbeoefe ning Noord-Holland i.s.m. Stichting Stichtse Geschiedenis en Project Geschiedbeoefening Noord-Holland, 32 blz., ISBN 90-802023-2-0, f 10,-.

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Uitgave Historische Vereniging Texel | 1995 | | pagina 6