mmmmi MMMKI© ciiscgraaiiLDBii^tiiM^nK]© Postbus 5212 - 2000 GC Haarlem - tel./fax 023 - 318436 3 Elk jaar organiseert de Stichting Regionale Geschiedbeoefening Noord-Holland tussen oktober en Pasen enkele cursussen voor mensen met belangstelling voor lokale en regionale geschiedenis. De cursuskosten zijn onveranderd gebleven: 15 gulden per les. Het cursusaanbod wordt gepresenteerd in een apart cursusprogrammaboekje, dat begin augustus is verschenen. Dit boekje wordt toegezonden aan alle historische verenigingen, archiefdiensten, openbare bibliotheken en aan alle oud-cursisten. Andere belangstellen den kunnen het aanvragen bij het bureau van de Stichting, telefoon 023-318436. Historisch onderzoek in Haarlem Een basiscursus methodiek van historisch on derzoek die wordt georganiseerd in samen werking met het Gemeentearchief Haarlem. Alle voorbeelden in de cursus zullen dus de geschiedenis van Haarlem betreffen, maar dat betekent niet dat mensen van buiten Haarlem niets aan deze cursus zullen hebben. In de cursus komen zowel de systematiek van histo risch onderzoek in het algemeen als speciale bronnen voor bepaalde onderzoeksvoorwer- pen als bijvoorbeeld familiegeschiedenis aan de orde. lokatie: Gemeentearchief Haarlem tijdstip: maandag 19.30-21.30 uur aanvang: 2 oktober 1995 duur: 10 lessen Huizenonderzoek Tijdens de cursus wordt aan de hand van een case-study van een buurtje in Koog aan de Zaan uitgelegd hoe men gegevens over eige naren en bewoners van huizen kan verzame len in archiefstukken van het kadaster, het bevolkingsregister en belastingkohieren. lokatie: Gemeentearchief Zaanstad tijdstip: maandag 19.00-21.00 uur aanvang: 9 oktober 1995 duur: 6 lessen •Armenzorg In vroeger eeuwen konden mensen gemakke lijk tot armoede vervallen door ziekte, werk loosheid of te lage lonen. Armoede was echter niet alleen een zorg voor degenen die het o- verkwam. De hogere maatschappelijke lagen hielden zich met de zorg voor de armen be zig. Er bestonden in verschillende tijden vele manieren waarop hulp aan armen werd gebo den. Uiteindelijk maakte de Bijstandswet aan deze uniformiteit een einde. lokatie: Hoorn tijdstip: woensdag 19.30-21.30 uur aanvang: 1 november 1995 duur: 4 lessen Het Noordhollands landschap, ontstaan en ontwikkeling In een viertal lessen worden achtereenvolgens de veengronden, de droogmakerijen, de zand gronden en de stedelijke ontwikkelingen be handeld. De lessen bevatten een inhoudelijke inleiding en een overzicht van onderzoeks mogelijkheden en bronnenmateriaal. lokatie: Amsterdam tijdstip: dinsdag 19.00-21.00 uur aanvang: 16 januari 1996 duur: 4 lessen Geschiedenis in beeld Een overzicht van de ontwikkeling van de kar- tografie en de prentkunst aan de hand van de bijzondere collectie van de Provinciale Atlas. lokatie: Rijksarchief Haarlem tijdstip: zaterdag 11.00-13.00 uur aanvang: 4 november 1995 duur: 4 lessen

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Uitgave Historische Vereniging Texel | 1995 | | pagina 5