COLOFON VAN HET BESTUUR VAN DE REDAKTIE 1 Uitgave van de Historische Vereniging Texel opgericht 17 mei 1985 Nummer 36 September 1995 Het blad verschijnt 4x per jaar Lidmaatschap f 25 - per jaar Bankrek. Rabo 36.25.16.170 Losse nummers f 6,75; verkrijg baar bij de Texelse Boekhandels Gijs Oskamfonds: Rabo 36.25.26.621 CORRESPONDENTIEADRES: Postbus 106 1790 AC Den Burg Texel BESTUUR: G. van der Kooi (voorzitter) Rozendijk 19 1791 PC Den Burg tel. 13978 M. Kikkert-Kuiper (secretaris) Rommelpot 11 1797 RN Den Hoorn, tel. 19296 A. Barhorst-Brans (leden- adm ./penningmeester) Oosterweg 29 1794 GK Oosterend, tel. 18563 M. Bakker-Zijm (bibliotheek) Keesomlaan 20 1791 DC Den Burg, tel. 12113 M. Stoepker, Thijsselaan 81 1791 VG Den Burg, tel. 12940 D.|. Drijver, Mokweg 31 1797 SB Den Hoorn, tel. 19432 A. van Heerwaarden Meester Kraaistraat 8 1791 VB Den Burg, tel. 13036 REDAKTIE: Mevr. G.E. Dros, Schilderend 25 1791 BA Den Burg, tel. 15487 Dhr. N. Huijsman, Duykerdam 39 1791 TA Den Burg, tel. 10601 Mevr. M.C.A. Palm, Vroonlant 31 1791 WK Den Burg, tel. 12154 Dhr. C.J. Reij, Warmoesstraat 18 1791 CR Den Burg, tel. 12955 NABESTELLING BLAD: Tijdelijk: M. Bakker-Zijm, Keesomlaan 20, tel. 12113 In dit jubileumjaar van onze vereniging is, na de warme zomer, voor de meeste afdelingen het winterseizoen weer aangebro ken. De bibliotheek en de afdelingen Stamboom en Dialekt zijn in d'Ouwe Ulo naar beneden verhuisd. De verzamelaars blij ven in 'De Witte Burcht' samenkomen en de Zanggroep zingt voortaan in 'De Schakel' i.p.v. in de Doopsgezinde kerk. Op het laatste moment, nl. 6 september jl., werd de zanggroep door de Doopsgezinde Gemeente in kennis gesteld van een huurverhoging met 100%. Dit zou betekenen dat voor deze afdeling 3x zoveel huur betaald zou moeten worden als voor de overige afdelingen van de Hist. Vereniging. In de ogen van de zanggroep niet verantwoord, vandaar de verandering van lokatie. In verband met het 10-jarig bestaan van onze vereni ging heeft u de keurig verzorgde bijlagen over De Schans en Waalenburg ontvangen. De foto-exposities in de verschillende dorpen waren prima verzorgd. Als feestelijke afsluiting van de jubileumviering staat deze aflevering van ons blad in het teken van de verschillende afdelingen van de vereniging. Wij wensen u veel leesplezier over onze verschillende aktiviteiten toe. In dit derde nummer van het jubileumjaar 1995 stellen de ver schillende werkgroepen van onze vereniging zich aan u voor. We zijn blij met de (opnieuw) opgerichte werkgroep Archeolo gie, die van zich laat horen met een artikel over de vondsten in fort De Schans. Met een enthousiaste groep zijn ze van start ge gaan, en zeer aktief. Dat de archeologie binnen onze vereni ging meer aandacht verdient, willen we onderstrepen met een artikel van amateur-archeoloog Govert van Noort, die voor Texel belangrijk onderzoek verricht naar zeer vroege bewo ning. Hij verdient onze waardering en bewondering! Enthou siasme is er ook bij de Zanggroep, een bloeiend en vrolijk gezelschap. Het oude lied herleeft op de tweewekelijkse zang avonden, zoals u kunt lezen in de bijdrage van Willem Kikkert. De Dialectgroep geeft acte de présence met een aantal sèèggies en anekdotes, verzameld door leden van de werkgroep, en Monica Maas maakte daarbij weer een geestige prent! De werk groep Genealogie, zich doorgaans bezighoudende met het tot in het verre verleden uitpluizen van familiestambomen, heeft als voorbeeld van hun bezig zijn de afkomst van enkele mar kante 'Gesticht'-bewoners van vroeger uitgezocht. De ouderen onder u hebben hen zeker gekend! De werkgroep Foto en Film, die zich zal buigen over de groeiende collectie, is in oprichting, en zal in de toekomst meer van zich laten horen (en zien). Tenslotte: het werkgroepje 'redaktie' probeert u ieder kwartaal een boeiend blad aan te bieden en we hopen dat dit ook deze keer is gelukt!

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Uitgave Historische Vereniging Texel | 1995 | | pagina 3