Verzamelaarsgroep en Foto-archief uiting door, hier opgenomen, materiaal tot twee maal toe uit te zenden in zijn radioru briek 'Onder de groene linde'. Ook in het VPRO-programma O.V.T., op de zondagmor gen, zijn we landelijk te beluisteren geweest. OPTREDENS Naast deze bijzondere ervaringen melden we de plaatselijke hoogtepunten. Optredens in de beide rusthuizen, met daarnaast natuurlijk het verpleeghuis. Voorts een vaste plaats tijdens de jaarlijkse Open Monumentendag en ten slotte zeer recent de Texeldag van de plaatse lijke vrouwenorganisaties en natuurlijk de feestmarkt n.a.v. het Thijssejaar. ZANGAVONDEN Hiermee is nog lang niet alles genoemd, maar u ziet: allemaal evenementen waarbij de histo rie een belangrijke rol speelt. Natuurlijk zijn optredens leuk en ze stimuleren zeker het peil van de zang. Belangrijkst blijven echter onze gezellige zangavonden. KOOR Begonnen met een handvol liefhebbers, is de groep uitgegroeid tot een heus koor van meer dan 40 leden. Eenmaal in de veertien dagen komen we bij elkaar, sinds kort in De Schakel, voorheen in de Vermaning in Den Burg. We zingen de liederen zoals ze vroeger werden gezongen; eenstemmig onder leiding van de muzikanten, hier dus onze accordenonistes Guur Bakker en Nel Koorn. Eenvoudig maar recht uit het hart zongen onze voorouders en zo willen wij het houden. W.J. Kikkert Eén van de segmenten waaruit de Historische Vereniging Texel is opgebouwd, is de Verza melaarsgroep. Destijds een eigen club, die munten en ansichtkaarten verzamelde. Nadat de muntliefhebbers afhaakten, besloot het be stuur om aan te sluiten bij de Historische Ver eniging. Over bleef een ruilgroep voor liefheb bers van oude (Texelse) ansichtkaarten. In hun clubhuis De Witte Burcht heeft de Verzame laarsgroep verschillende thema-tentoonstellin gen gehouden met foto's van de diverse dor pen. In 1995 werd o.a. meegewerkt aan ten toonstellingen in alle dorpen ter gelegenheid van het tienjarig bestaan. Men komt vier maal per winterseizoen bijeen en gedurende het verenigingsseizoen (september-juni) verzorgt groepsleider M. Stoepker een 'raden maar'- spelletje in de Texelse Courant. Onbekende afbeeldingen worden veplaatst en wie weet waar of wie het is, kan kontakt met Stoepker opnemen. In de herfst van 1995 zal een begin gemaakt worden met een nieuwe groep. Voor lopig niet zo groot in omvang, maar indien gewenst, kan er uitbreiding ontstaan. Vanaf het begin van de vereniging tot aan zijn over lijden had dhr. D. Lemstra het beheer over het foto- en video/filmarchief. Enkele aktieve leden zullen de draad weer opnemen en doorgaan met uizoeken, rubriceren en archiveren. Graag zouden we nog iemand uit de omgeving van Oosterend en Den Hoorn in de gelederen op nemen. Indien er mensen zijn die een (aparte) videoclub van de grond willen tillen kunnen zij ook contact opnemen met groepsleider G. Jansen (tel. 314155). Om in stijl te blijven be elden we op de volgende pagina twee foto's af waarvan we graag meer willen weten. De ene foto ontvingen van J.J. Bakker te Oude- schild en toont de graanpakhuizen aldaar. Op de voorgrond 6(!) zgn. trommelschudders met enkele personen. De andere foto is afkomstig uit de nalatenschap van mw. Nel Wegman (1897-1994) en hier zijn een aantal kinderen te zien tijdens een (Oranje?)feest. Wie er meer van weet wordt verzocht dit even door te geven aan de redaktie, M. Stoepker of G. Jansen. 21

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Uitgave Historische Vereniging Texel | 1995 | | pagina 23