ten te bedekken. Regen en wind konden als nog voor een misbaksel zorgen. Anders dan in Denemarken vormen resten van Jutse potten altijd een minderheid van het to tale opgravingsmateriaal. Groot was het en thousiasme van de Groningse werkgroep in 1994 toen in het asgat meerdere stukken van een Jutse pot werden aangetroffen. Juist in een afgesloten vondstcomplex kan men dan op twee dingen rekenen. Ten eerste dat de scher ven bij elkaar horen en ten tweede, dat aan de hand van verschillende vondsten, die in één korte periode in een gat zijn gegooid, de mogelijkheid van een goede datering ineens veel groter wordt. Twee-orige graap of juttepot 22 cm hoog 22,5 cm diameter 26,3 cm diameter incl. oren drie pootjes van ca. 4 cm hoog (tekening Reydon) Dit bleek al spoedig aan de hand van een aan tal scherven, tesamen een bord vormend, waarop het jaartal 1611 stond geschreven. Dit terwijl slechts betrekkelijk weinig van de Jutse potten goed gedateerd kunnen worden. Zo zijn in Denemarken potresten aangetroffen uit eeuwenlange perioden: vanaf ca. 1425 en de produktie is doorgegaan tot ca. 1900. Ook andere vondsten maakten het aannemelijk dat de put tussen 1611 en 1620 dichtgegooid werd. De hoeveelheid scherven van de Jutse pot was zo groot dat onze groep hem op en kele stukken na in elkaar kon zetten. Jammer genoeg ontbrak een poot. Dhr. Lenting attendeerde dhr. P. van Reenen te Amstelveen (ad 3) op de aanwezige scher ven op Texel. Deze heer was op dat moment bezig aan een inventarisatie van de jydepot in Nederland (zie overzicht). Hij informeerde hier naar de omvang, hoogte en breedte van de pot en naar de lengte van de pootjes. In tegenstelling tot de meeste potten die in Ne derland gevonden zijn bleek dat 'onze' pot ze 3 H cm langer had. Aan de hand van een indeling door Van Reenen en Vivi Jensen wordt onze pot ingedeeld in de tweede perio de (1500/1575 tot 1610/1625). De jydepot uit de Schans heeft twee rechtopstaande oren. In het algemeen schijnt de grootte van de oren in de loop van de eeuwen kleiner te worden. Spreiding van (fragmenten van) jydepotten over Neder land. De kaart is geproduceerd door Evert Waffel (Facul teit Wiskunde en Informatica, Vrije Universiteit); zie ook Wattel Van Reenen 1994. 1995: NOG EEN JYDEPOT Tijdens de opgraving van scherven uit het tweede asgat door onze eigen groep in maart 1995 werd ons gewaar dat ook hier ooit de scherven van een Jutse pot in het vuilnisgat zijn geworpen. Nadat de hele inhoud van de ze put (kleiner dan de eerste, maar ook zeer mooie en zeldzame stukken bevattend) was gewassen en gesorteerd bleek deze volgende jydepot niet de gebruikelijke oren te hebben, 10

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Uitgave Historische Vereniging Texel | 1995 | | pagina 12