Werkgroep Archeologie 8 Sedert maart '95 heeft de Historische Vere- ni-ging Texel een nieuwe loot aan de vereni- gingsstam kunnen toevoegen. Een enthousiaste groep van inmiddels ruim 20 mensen heeft zich de afgelopen maanden beziggehouden met het opgraven, wassen, sorteren, plakken en lijmen van scherven. Dit alles is ontstaan na de vondst van een zgn. asgat op de Schans door een groep Groningse archeologen in het weekend van 18 tot 20 juni 1994. Dhr. S. Daalder was destijds tijdens de graafwerkzaamheden van de dragline alert en waarschuwde voor vernieling van een ver moedelijke put met botjes en scherven. Dit heeft tot gevolg gehad dat de mensen uit Gro ningen deze put letterlijk voor ons hebben uitgekamd. Onze werkgroep houdt haar clubavond op donderdagavond in de werkplaats van het Ma ritiem en Juttersmuseum. Alvorens met het ma teriaal van die vondst uit '94 te beginnen zijn de heren Lenting en Van Westing een week end overgekomen om de mensen hier te in strueren. Het is vooral aan hen te danken ge weest dat de club op verantwoorde wijze kon beginnen. De meesten onder ons waren bij aanvang wel geïnteresseerd, maar niet des kundig. Tijdens de jongste werkzaamheden op de Schans, door de firma Daalder, was het nood zakelijk om de plaatsen die machinaal be werkt gingen worden nader te inspecteren op vondsten, daar deze anders verloren zouden gaan. Evenals vorig jaar hebben B&W postitief gereageerd op een vraag of zij geld voor een graafmachine beschikbaar wilden stellen. Met behulp van deze machine heeft men voor zichtig de bovenste laag zoden en aarde ver wijderd om te zien of er vlak onder de op pervlakte vondsten aanwezig waren. Dit jaar hebben de mensen van de werkgroep zelf het onderzoek gedaan zonder hulp van de Gro ningse vrienden. Dit vond plaats in het week end van 11 en 12 maart. Behalve los- en ver- spreidliggende vondsten kwam wederom een asgat aan het daglicht. Hierdoor konden de leden van de werkgroep een groot aantal scherven en andere vondsten veiligstellen. Op de plaats waar de put lag werd grond wegge haald en verplaatst. Er ligt nu alweer een me tershoge hoop grond, zijnde de herstelde bin nenzijde van de wal aan het terreplein (bin nenplaats). Ook heeft de werkgroep onlangs een dichtge gooide regenput uitgegraven. Hierin werd met name een heel mooie collectie porselein aan getroffen. De scherven waren tamelijk groot en zijn gemakkelijk weer aan elkaar te lijmen. Deze vondst duidt er op dat de hogere militai ren luxere spullen ter beschikking hadden dan de doorsnee soldaat. Maar vooral het gegeven dat er een officiersverblijf aan de voorkant van het linkergebouw heeft gestaan is weer een stukje die de legpuzzel steeds completer maakt. De gegevens die ons ter beschikking staan via plattegronden waarop het ingeteken de officierspaviljoen staat is dus ook van later. Evenals alle andere clubactiviteiten van de Historische Vereniging gaat deze werkgroep het gehele jaar door, behalve de maanden juni, juli en augustus. In de toekomst zal via dit blad regelmatig verslag gedaan worden van de bijzondere vondsten uit de bodem van het fort de Schans. Veel dingen die niet af te lei den vielen uit wat bekend is uit archiefonder zoek zullen hierdoor een aanvulling krijgen op de eeuwenoude historie van dit stukje Texelse geschiedenis. DEENSE KOOKPOTTEN OP HET FORT DE SCHANS De normale zwarte Deense driepoot was hon derden jaren een belangrijke aanvulling op de koperen en ijzeren potten. Tot onze verbazing kwam deze pot, waarvan er enkele op de Schans gevonden zijn, juist voor in de betere huishoudens. Ook voor wekken en lang bewa ren van gekookt voedsel was de jydepot zeer geschikt: andere potten hadden als nadeel dat ze een bijsmaak produceerden of nog erger: gifstoffen konden afscheiden. Men gaat er van uit dat de naam jydepot Jutse pot) buiten Jutland (Denemarken) is be-

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Uitgave Historische Vereniging Texel | 1995 | | pagina 10