HET GEBEURDE OP HET MARSDIEP "'t Verzeilen van 's lands schip Prins Willem op de Zuiderhaaks den 14e september 1781 4 Het linieschip de 'Prins Willem' onder commando van kapitein Andries de Bruijn, bevelhebber van het eskader van de Admiraliteit van de Maas, was op 10 september 1781 in zee gestoken, teneinde een aantal op de rede van Texel gelegen koopvaarders een veilige escorte te geven. Ofschoon enkele voor anker liggende oorlogsschepen sein hadden gegeven dat de 'Prins Willem' een verkeerde koers voorlag, liep het schip bij mooi weer op de Zuiderhaaks en ging verloren. Het was gedurende de vierde Engelse oorlog (1740-'84) en al gauw deden geruchten de ronde van opzet en landverraad. De loods zou zijn omgekocht. De Hoge Zeekrijgraad oordeelde dat de kapitein 'onvoorzichtig, dcsattend en verward' te werk was gegaan. Hij werd uit de dienst ontslagen. De Texelse loods Jan Kok werd wegens 'eene onbeschrijfelijke zorgeloosheid en onverschoonelijke desattentie' zwaar gestraft: 'driemaal van de raa en daarna gelaarsd'. Wat was er eigenlijk allemaal fout gegaan? SLAG BU DOGGERSBANK GEMIST Het zat kapitein De Bruijn van het begin af aan niet mee. De slag bij de Doggersbank (5 aug. 1781), waarbij schout-bij-nacht Zoutman ondanks een, overigens gering, overwicht van de Engelsen stand wist te houden, had hij gemist. Het was in een tijd van groeiende tegenstellingen tussen patriotten en prinsgezinden en er werd beweerd dat De Bruijn tegenorders van de stadhouder zou hebben gekre gen om niet uit te varen. De Bruijn echter verklaar de dat zijn orders om uit te varen 'nooit zijn gecon- tramineerd, integendeel telkens op de strikte wijze zijn herhaald'. Hij was slechts niet uitgevaren 'om dat het de voorzienigheid niet behaagd heeft daar toe den noodigen wind en andere gunstige gelegen heid te verleenen.' (Haagsche Courant, 15-08-1781) NAAR TEXEL Ruim een maand later na het uitzeilen met zijn eskader teneinde het V.O.C.-schip 'Schoonderloo' en enige koopvaarders van Goeree naar de rede van Texel te begeleiden, zag De Bruijn zich wederom al

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Uitgave Historische Vereniging Texel | 1993 | | pagina 6