COLOFON VAN DE REDAKTIE VAN HET BESTUUR 1 Uitgave van de Historische Vereniging Texel opgericht 17 mei 1985 Nummer 28 September 1993 Het blad verschijnt 4x per jaar Lidmaatschap 25,- per jaar Bankrek. Rabo 36.25.16.170 Losse nummers 6,75; verkrijgbaar bij de Texelse Boekhandels Gijs Oskamfonds: Rabo 36.25.26.621 CORRESPONDENTIEADRES: Postbus 106 1790 AC Den Burg Texel BESTUUR: G. Jansen (voorzitter) Haffelderweg la 1791 AS Den Burg, tel. 14155 M. Kikkert-Kuiper (secretaris) Rommelpot 11 1797 RN Den Hoorn, tel. 19296 A. Barhorst-Brans (leden- adm ./penningmeester) Oosterweg 29 1794 GK Oosterend, tel. 18563 M. Bakker-Zijm (bibliotheek) Keesomlaan 20 1791 DC Den Burg, tel. 12113 J. van Hoorn Haffelderweg 15 1791 AS Den Burg, tel. 12797 H. Kuiter Oosterweg 31 1794 GK Oosterend, tel. 18979 M. Stoepker Thijsselaan 81 1791 VG Den Burg, tel. 12940 REDAKTIE: Mevr. G.E. Dros, Schilderend 25 1791 BA Den Burg, tel. 15487 Dhr. N. Huijsman, Ruyslaan 69 1796 AC De Koog, tel. 17294 Mevr. M.C.A. Palm, Vroonlant 31 1791 WK Den Burg, tel. 12154 Dhr. C.J. Reij, Warmoesstraat 18 1791 CR Den Burg, tel. 12955 BEZORGING, VERZENDING EN NABESTELLING BLAD: D. Lemstra, Burdetstraat 5 1791 VA Den Burg, tel. 13076 Het leven hangt soms van toevalligheden aan elkaar. Iedereen weet wel uit eigen ervaring dat het toeval een hele grote rol kan spelen. En dat geldt niet alleen voor ons allemaal persoonlijk, ook grote (en kleine) gebeurtenissen die onze geschiedenis vormen, zijn soms door totaal ongeplande en ongedachte oorzaken zo verlopen. In dit nummer een paar artikelen die daar een voorbeeld van zijn. Zoals het stuk van J.T. Bremer; als niet toevallig een schip van de Hollandse vloot voor de 'uiterste ton' had gelegen, dan Of het stuk van J. v.d. Pijl waaruit blijkt dat een Belgisch ballonnetje zelfs nu nog gevolgen heeft voor reisjes van het gemeentebestuur. Ook het stuk van Gelein Jansen laat zien dat als de luchtmacht niet in 1938 op 'de Vlijt' had geoefend, het er misschien heel anders had uitgezien met het water in Eierland. Tenslotte toont een tweede artikel van J.T. Bremer aan dat naast het toeval ook algemeen gedeelde opvattingen een grote rol spelen. Als het onderwijs rond 1840 niet voor iedereen beschikbaar was, dan was te verwachten dat de kwaliteit te wensen overliet. Toeval of gevolg van algemeen aanvaarde ideeën - op Texel hebben we nu 'de Dennen'. En daaraan willen we ons volgende nummer wijden. Waarom, op welke manier zijn ze tot stand gekomen? Wat is er sindsdien allemaal gebeurd? Heeft u daarover iets te vertellen, te schrijven of al geschreven, laat het ons dan weten. Graag voor 15 november a.s. Belangrijke gebeurtenissen in de afgelopen zomer zijn de presen taties van de boekwerken van onze leden de heren N. Huisman en T. Duinker. Dankzij de in spanning van deze heren zal de historie van de posterijen en het haventje bij de Kaap levendig gehouden worden. Onze vereniging heeft een be langrijke bijdrage geleverd aan de open monumentendag op 11 september jl., met als thema 'Den Hoorn'. Willem Kikkert beschreef de geschiedenis van Den Hoorn en van 22 monumen ten in het boekwerkje. Hij ver zorgde een rondleiding en onze zanggroep zong voor een volle kerk loodsen- en zeemansliedjes. Mary Bakker en Dick Lemstra hebben met een 'stalletje' onze vereniging vertegenwoordigd op een ouderendag in zwembad De Molenkoog. De agenda van de diverse afde lingen is als volgt: elke 2e dinsdag van de maand stamboomonderzoek in d'Ouwe Ulo; elke 3e dinsdag van de maand bibliotheekavond in d'Ouwe Ulo; elke 4e dinsdag van de maand dialektavond in d'Ouwe Ulo; De verzamelaars komen bijeen in 'de Witte Burcht' op 24 sept., 26 nov., 28 jan. en 25 mrt a.s.; De zanggroep zingt vanaf 20 sept. tweewekelijks op maandag in de Doopsgezinde kerk. Voor extra activiteiten, zoals bijv. een lezing, verwijs ik u naar berichtjes in de Texelse Courant. U veel leesplezier met dit num mer toewensend, Maatje Kikkert secretaris

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Uitgave Historische Vereniging Texel | 1993 | | pagina 3