ar Si> tr>>f/ P 'Jd/vds/éyraa q Pf P <4^ V p/:.,Q 10 geheeten. Het lokaaltje is hier te bekrompen. Voor het slechts 30tal kinderen was er geen ruimte ge noeg. De tafels zijn voorts gedeelte lijk dubbeld. De onderwijzer A. Visser is jong en heeft nog leiding en teregtwijzing noodig. Ik hem hem die trachten te geven onder anderen in de leesleerwijze, want de leestoon was gebrekkig. Het onderwijs in het nieuwe stelsel van maten en gewigten was zulks mede. Ook was het stel daarvan onvolle dig. De kan met de onderdelen ontbrak er. OOSTEREND Eén uur oostelijk van daar ligt Oosterend. Aldaar is het schoollo kaal groot en goed. Het is gedeeld in tweeën door een muur, die in het midden een wijden open doorgang heeft. De onderwijzer J.P. Bouman is kundig en zou zeer geschikt zijn, zoo hij niet doof was. Voor de klankmethode maakt hij doelmatig gebruik van het rad en de schuiven van Nieuwold. Docht het lezen was zangerig, vooral bij de meisjes. Voor de getalleer gebruikte hij de tafel der eenheden. Al het overige was gebrekkig van wege de doofheid des onderwijzers. Hij heeft nagenoeg 90 kinderen. Hier is behoefte aan een goed ondermeester. Men verlangt een Oyr///éé 1/ 1 a j/zsPcS. U i/Spyjit/cP, V/V /tW. cc7~ 1 i'cl-. i./) /'JiP, J c A'/ap/W)//. JA'(7/~7UT)zU Lesrooster 1839 y'o Y/é-Ze/VLJ&Z&Si-, c>?s 'r, 'l t. A'é J/y\ t&pt CCO 7? py I' y A'o pevuf a ÓcP s OvW 9 V/9 V'Jl l'VSf I I f S,S/COl/ firA7vstva7J,{f<rA JPy/U&y pj/ ,P LAcj/tti/'-ycvtJc-Zcj.w/tyet '.V~a«o) s* s> ,y Ss7 77 Ac//////f i J/;~////0/Jip ^ó/r/ócvy/dv cp, ■p/ëX c/z kweekeling van Prinsen, die men een inkomen van 180,- wil geven. Doch voor dat gering inko men kan men er geen bekomen. OOST Nog een half uur meer oostwaarts ligt een gehucht, Het Oost gehee ten. Een gewezen zeeman van ruim 60 jaren, W. Verbeme geheeten, vader van den franschen schoolon derwijzer aan Den Burg en dus ook van de R.C. godsdienst, vond ik hier in een klein laag lokaaltje bezig met een 50tal kinderen, die hij leerde spellen, eentonig en zangerig lezen, een weinig rekenen, goed schrijven, schreeuwend zingen en n.b. de beginselen der zeevaart kunst. Dit gehucht is, evenals het inkomen van de onderwijzer, zeer gering. Er zou dus geen kans zijn om er een bekwaam onderwijzer te bekomen. DEN HOORN In het zuidwestelijk gedeelte van het eiland ligt het dorp Den Hoom. Het pronkt met een uit muntend, ruim schoollokaal, hetwelk, even gelijk dat te Ooste rend, in tweeën is gescheiden door een muur, die in het midden een wijden doorgang heeft. De onder wijzer M. Helenius is insgelijks een gewezen zeeman en geeft dan ook onderwijs in wis- en stuurmans kunst. Hij heeft een open voorko men, weet goed met de kinderen om te gaan. Een ondermeester leerde de kleinen het lezen naar de klankmethode. Ik vond hier veel verstandsontwikkeling, groote rekenaars, vlugheid, vooral in het uit het Iwofd rekenen, goede schrijvers, zuivere en welluidende zangers, doch weinig bedrevenheid in taalkunde. Er waren ruim 100 leerlingen. DE KOOG Meer westelijk lag het verarmde dorpje de Koog in het midden van zwaar zand. Voor vele jaren was het in bloei, door het aldaar geves-

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Uitgave Historische Vereniging Texel | 1993 | | pagina 12