CO L O F ON Nummer 24 Uitgave van de Historische Vereniging Te^eC opgericht 17 9dei 1985 September 1992 Vet 6Cad verschijnt 4 \_perjaar Lidmaatschap fl. 25.--per jaar Bankrek. RABO 362516170 Losse nummers fl. 5.~verkrijgbaar bij de Texelse Boekhandels. Correspondentieadres: Postbus 106 1790 AC DEN BURG-Texel Bestuur: G. Jansen, (voorzitter), Haffelderweg 1a 1791 AS Den Burg. (tel. 14155) M. Kikkert-Kuiper secretaris), Rommelpot 11 1797 NR Den Hoorn (tel. 19296) W.P. v.d. Vis (ledenadm./penningm.) Vaargeul 27,1791 HB Den Burg (tel. 14526) M.Bakker-Zijrn, (bibliotheek), Keesomlaan 201797 DC Den Burg (tel. 12113) J. v. Hoorn, Haffelderweg 15 1791 AS Den Burg (tel. 12797) H. Kuiter, Oosterweg 31 1794 GK Oosterend (tel. 18979 J.C. v.d. Pijl, Waalderstraat 88 1791 EC Den Burg (tel: 15515) Redaktie: Mevr. G.E Dros, Schilderend 25, 1791 BA Den Burg (tel. 15487) De heerN. Huijsman, Ruyslaan 69, 1796 AC De Koog (tel. 17294) Mevr. M.C.A. Palm, Vroonlant 31 1791 WK Den Burg (tel. 12154) De heer C.J. Reij, Warmoesstraat 18 1791 CR Den Burg (tel. 12955) Bezorging en verzending blad; nabestelling en fotoarchief: D. Lemstra, Burdetstraat 5 1791 VA Den Burg (tel 13076) VAN HET BESTUUR Nu het winterseizoen voor de deur staat wil ik nog even terugblikken op een gebeurtenis in de afgelo pen zomer. Op 3 Juli jl. verzorgde de architect van de restauratiewerkzaamhe den aan het fort "De Schans" een rondleiding voor het bestuur. Te vens waren delegaties van Ruim telijke Ordening en de Vereniging tot behoud van Natuurmonumen ten aanwezig. De reden voor deze rondleiding was het feit dat onze voorzitter in een gemeenteraadsvergadering de bezorgdheid van ons bestuur voor de gevonden voorwerpen verwoordde. Het terrein rónd "De Schans" was n.l. vrij toegangkelijk. Ons bestuur was dan ook bijna voltallig aanwezig. De heer Hulzink van Natuurmonu menten legde tijdens de rondlei ding uit dat een waterdicht sys teem van beveiliging te kostbaar is. EénTexelse zoeker, mede uitge kozen door het bestuur van onze vereniging krijgt het recht van zoeken. De gevonden voorwer pen blijven echter eigendom van de Texelse bevolking. Tijdens de rondleiding kregen de bezoekers een beeld van de werk zaamheden die trapsgewijs wor den uitgevoerd. Door proef sleu ven te graven doet men steeds weer nieuwe ontdekkingen en hierop borduurt men dan verder. De ontdekkingen worden in kaart gebracht, vondsten worden ge documenteerd en gefotogra feerd. "De Schans" daterend vanaf 1574 werd in de tijd van Napoleon uit gebouwd met keermuren en brug gen. Uitgerekend op de dag van de rondleiding ontdekte men res tanten van de bruggen, welke over de grachten waren gebouwd. De rondleiding was zeer interes sant en de omgeving van het fort is nu beter beveiligd. Inmiddels zijn de werkzaamheden gestaakt, doch zullen in het volgende jaar worden voortgezet. De verschillende afdelingen van onzo vereniging zijn weer met de bijeenkomsten van start gegaan. Over de aangekondigde cursus van de Stichting Regionale Ge schiedbeoefening Noord-Hclland is, bij het ter perse gaan. nog niets nieuws mede te delen. INHOUD Vanhetbestuuur 1 Van de redactie 1 Bibliotheeknieuws 2 Kloosters in Texel 2 DeSommeltjes 5 't Gebeurde op 't Marsdiep (4) 7 't Gesticht van Weldadigheid 8 De Derde Orde op Texel 15 TesselsPrate 20 Als de gegevens van mevr. Bos- saers over de cursus en de moge lijkheden voor event. lezingen be kend zijnworden deze inde Texel se Courant vermeld. U allen een gezellig winterseizoen toewensend, namens het bestuur, M. Kikkert-Kuiper, secr. URN DE REDBCTIE Zoals het de Historische Vereniging betaamt, moet er een tijd overheen gaan voor erreaktiekomt. In dit geval wordt er gereageerd op verzoeken om kopij, zowel door leden als niet- leden. Dat levert voor dit nummer verschillende tijdsbeelden op. B.v. hoe de zorg voor zieken, zwakken en bejaarden door de lijden heen veran dert. Van liefdadigheid ten aanzien van bijna "nietmensen", althans geen volwaardige, tot zorg voor iedereen, die daar recht op heeft. Nan Huysman schrijft daarover in 't Gesticht van Weldadigheid". Een stuk waarin ook opvalt dat pas boven de 30 jaar iemand, man of vrouw was, daaronder slechts jongen of meisje. En dat in een tijd waarin een mensenleven gemiddeld een stuk korter was dan nu. In het stuk van Kees de Jager komt de neiging aan de orde die mensen door de eeuwen heen hebben gehad, om onverklaarbare en daardoor vaak grie zelige dingen toe te schrijven aan bovenaardse (of, zoals in dit geval onderaardse) wezens, bijv. "Sommel- tjes"). Jan Bremer beschrijft hoe in een bepaalde tijd regels ontstaan, die volkomen logisch zijn en bescher ming moeten bieden, maar die elders of later voor sommigen het toppunt van bureaucratie kunnen lijken. En dan het verhaal van Karei van Entpel 1

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Uitgave Historische Vereniging Texel | 1992 | | pagina 3