De DERDE ORDE op Texel Overgenomen uit een verslag van de DERDE ORDE- bijeenkomst op deJongelings Vereniging, door Dirk Witte - de Wagenmaker - (1878 -1934). De voordracht werd gehouden op verzoek van Pas toor Hoosemans in het "Schaftlokaal" in de Graven straat, als propaganda voor de DERDE ORDE en door hem als volgt op schrift gesteld. Geachte vergadering. De DERDE ORDE was hier op Texel nog maar net opgericht, toen er iemand bij mij in de werkplaats kwam en het gesprek al gauw op de DERDE ORDE bracht. Hij vertelde te hebben vernomen, dat ook ik in de DERDE ORDE was ingekleed. Ik begrijp niet, zo vervolgde hij, wat ze hier met die DERDE ORDE willen. Is het geestelijk leven hier nog niet mooi genoeg Kom eens op een gewone morgen in de kerk. Hoeveel bezoekers zijn er niet en hoevelen gaan dagelijks toch ter communie 's Zondags is het helemaal geweldig. Nog betrekkelijk kort geleden (in 1912) hebben ze een stuk aan de kerk gezet en nu 8 jaar later (in 1920 dus) is de DERDE ORDE opgericht Mijn bezoeker meende dat dit slechts goed was om kwezels te kweken en meende dat het meer kwaad dan goed zou doen. Toen mijn bezoeker het kerkbezoek zo ophemelde, heb ik steeds maar "ja" geknikt, want dat was Goddank waar. Maar dat laatste zinnetje verraadde zijn vergenoeg- zaam- heid. Die man was blij en tevreden met wat anderen tot stand hadden gebracht, hij zag echter niet de donkere wolken die de kerk a.h.w. van alle kanten bedreigden. Ik heb die man in 't kort gezegd wat ik er van dacht, doch kom hier straks op terug. Een poosje later meldde zich bezoeker nr. 2, die het gesprek al gauw op de DERDE ORDE bracht. Hij zei: "Wat willen jullie toch met je kleine groepje Derde Ordelingen Tegen de algemene tijdgeest oproeien red je toch niet. BEWUST of ONBEWUST gaat iedereen mee. Kijk maar eens naar de Geestelij ken. Lopen ze tegenwoordig ook al niet in smoking en met Dop Neen, er valt met zo'n klein aantal DERDE ORDELINGEN niets te bereiken Ook die man heb ik in 't kort mijn mening gezegd, wat wij ook hier zullen bespreken. Mijn eerste bezoeker meende dus dat het met ons geloofsleven goed genoeg gesteld was en gaf te ken nen dat de oprichting van de DERDE ORDE, eerder kwaad dan goed zou doen. Reeds ver voor de Reformatie, in de Middeleeuwen dus, was het geloofsleven ook niet alles. Van vóór die tijd zien we ook vandaag nog uitingen van grote Godsvrucht-offervaardigheden en eenheid. Prachtige monumenten, zoals b.v. de Dom van Mi laan en die van Keulen, alsook prachtige Kathedralen van Kantelberg en Rheims. Ook in ons land zijn de Dom van Utrecht en de St. Servaas van Maastricht hiervan getuigen. De meesten van ons echter hebben die heerlijke be- 16

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Uitgave Historische Vereniging Texel | 1992 | | pagina 22