DE DERDE ORDE op TEXEL Na de Eerste Wereldoorlog, waarin ook veel Texelse mannen waren gemobiliseerd, traden overal elders verruwingen en vervlakkingen op, ontstonden revoluties en kwamh et communsme naar voren. De verhoudingen tussen werkgevers en werknemers ondergingen- ook op Texel - veranderingen. Dit alles leidde tot een herbe- zinnning. Pastoor Hoosemans was een geleerd man en een musicus, die de Texelaars niet begreep. Deze vrome priester had een drijverig karakter, die streng optrad. Hij was een vernieuwer, zowel van de kerkdiensten als van het gebouw. Bij de diensten voerde hij in dat het bidden van de rozenkrans op toon geschiedde, waarbij de organist telkens de toon op het orgel aangaf. Ook het Grego riaans zingen werd door hem gereorganiseerd, omdat de Texelaars dat "als een opera"zongen. Dn het gebouw liet hij het gotische altaar slopen en vervangen doof een groot stuk marmer met een mahoniehouten baldekijn (oneerbiedig wel "het hooi vak" genoemd) en daardoor liet hij vanaf het plafond een groot modern kruis in Toorop-stijl hangen. In het lichaam van de corpus zagen de mensen de kop van Willem III. De kosten werden fl. 5500.-- genoemd en daarmee zou in die tijd zoveel anders kunnen zijn gedaan. Er heerste in die tijd een ontevreden geest, doch niemand viel om die reden van de kerk af. Het vertrek van deze pastoor was voor de meeste katholieken een vreugdevol feit. DIRK WITTE Dzn. Agatha Zoetelief, Toelichting De derde Orde van de H. Franciscus werd rond 1920 op Texel een nieuw kerkelijk leven ingeblazen door Pastoor H.W.J. Hoosemans, pastoor te Den Burg van 1917 tot 1925. Deze vereniging bestond uit sympathiserende mannen en vrouwen, die - buiten kloosterverband - een sober leven wensten te leiden in navolging van de heilige Franciscus van Assisi (1181 - 1226). De regels hiervoor waren in 1897 aangepast door Paus Leo XIII en de organisatie raakte geheel in ongebruik bij het 2e Vaticaan se Concilie (1962- 1965). Bij inkleding ontvingen de leden een scapulier, dat bestond uit gewijde lapjes bruine stof verbonden door linten. Het scapulier (letterlijk schouderkleed) werd onder de kleding gedragen. Bronnen: 'Diverse Encyclopedieën Informatie B.lM. Qraaf 'Bijdragen geschiedenis Bisdom Odaarfem. (v.d. Loos, 1927) "Eigen archief BIDT VOOR DE ZIEL VAM ZALIGER lid der 3de Orde# Echtgenoot van R. M. KIND. Teyel 29 Juni 1878 - 23 Juli 1954. De hartelijk betreurde overledene was een weldaad voor zijn omgeving, niet enkel voor zijn gezin. Hij had het geioof èn de daden. Rltijd en overal was hij behulpzaam en mee-, levend met anderen Zijn onveran derlijk geduld en rustige opgeruimd heid vloeiden zoo natuurlijk voort uit zijn diep Geloof. Hij was een waarachtig godsdienstig mensch. „Het is de Heer, die het heeft ge daan en wie zal Hem vragen waarom Hij zoo heeft gedaan?-- God heeft het gedaan en wat God doet is wel gedaan." job 39, 34 „Ze meenen dit is de schaduw des doods en het is de dageraad, die plotseling doorbreekt." job 24. 17 Mijn Jezus barmhartigheid. Zoet Hart van Maria, wees mijn heil. Texel juli 1992 Cor Reij -■ Bid voor de Ziel van Zaliger Lid v. d. Ille Orde v. d. H. Franciscus" Zij werd geboren.te Den Burg den I3en' Maart 1904. Na voorzien te zijn van de H.H. Sacramenten der stervenden over» leed zij aldaar"den 3isten Jan. 1924 en werd den 4den Febr.' begraven op het R. K. Kerkhof (Zuidzijde No. 37). O God, mijn God, naar U verlang ik. Naar U smacht mijne ziel, naar U hunkert (mijn lichaam •in dit dorre waterlooze land. Zoo zie ik uit naar U, om Uwe macht te f- (schouwen en üwe heerlijkheid. .Want beter dan leven'is Uw goeder- - (tierenheid, rU loven mijn lippen. G(j, waart mijn nelper toch" en juichen zal ik in den schaduw Uwer (vleugelen. Aan U hangt mijne ziel, m(l beurt Uw rechterhand op. JLV- - - -V •- Ps. 6a, L^at ons; bjddef.-ff-** Nederig stormen -yjjj -onze gebeden vqior doi ziel v%n Uwe dienares, Agatha,LU sn^eekende: haar genadig kwijt te schel den, wat zij door menschelijke zwakhfid misdreef en haar te plaatsen in het vpr- bl ijf--»-U*veiv-v juichend!*. .vedfQs.tet^-- Door Christus, onzen. Heer."Amen/ M(jn Jezus Barmhartigheid. r j' Zoet Hart van Maria wees mij heiL j. ,-4 Mijn God en mijn' A1I (lijfspreuk-van den H. Franciscus). 15

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Uitgave Historische Vereniging Texel | 1992 | | pagina 19