fl. 100 zou moeten bedragen, deden o.a. M. A. te Nuijl te Texel en de hoofd-opzichter van de Marine te Den Helder, J. Sevenhuijsen, niet mee. Uit de twee inzendingen werd dat van S. Krijnen te Den Helder gekozen als de meest doelmatige. De bouw werd aangenomen door P.J. Zoetelief voor fl. 7.744.- en tijdens de bouw wilde het Algemeen Armbestuur gebruik maken van de - toen volop in aanleg zijnde - gasverlichting, waarvan de aansluitkosten fl. 58.50 zouden bedragen. Door communicatie-fouten werd de wethouder niet ingelicht en deze liet daarop de leiding weer verwijderen en hierdoor kreeg de nieuwbouw eerst weer petroleum-verlichting. Het voltallige bestuur trad af (of zoals de gemeente stelde "nam ontslag"), mede omdat bij de eerste steenlegging in 1908 de wethouder had volstaan met het sturen van een enveloppe met vijf en twintig gulden. Het nieuwe bestuur werd gekozen en op 12 Februari 1909 kon de overdracht door het dagelijks bestuur van de gemeente aan het Algemeen Armbestuur, vertegenwoordigd door regenten en regentessen, plaatsvinden. Het gebouw had. o.a. een voor- en achtergang, een regentenkamer, een woonkamer voor de vader en moeder. Voor de verpleegden was een gezamelijke zitkamer, ziekenkamer, etc. Een jaar later werd met algemene stemmen door de gemeenteraad besloten voor fl. 600.- een wasboet bij te bouwen en alsnog gasverlichting aan te leggen. In die tijd verdween ook naar de Hallerweg de gemeentelijke mestvaalt, die tot die tijd vlak bij het Gesticht was gelegen en grote stankoverlast gaf, ook voor de gehele buurt. Cornelis Gorter (1830-1909) was op Texel een bekend figuur, die Pacha werd genoemd. Hij woonde in een hut in de Gortersmient aan de later naar hem genoemde Pachaweg. Tacha (rechts) met zijn vrouw kreeg eens de boswachter met zijn vrouw op bezoek^ ((Foto: Verzameling Irene Maas) (Zie ons blad 9jo. 4 van Juli 1987) In 1909 was hij al langdurig ziek en zijn vrouw, Antje lans Dekker (1832 - 1917), was zo slecht ter been, dat het echtpaar naar het nieuwe Gesticht wilde. Voor hen moest dat per persoon een rijksdaal der per week kosten en dit gaf David Coninck-Westenberg de gelegenheid een van zijn vele ingezon den stukken in de Nieuwe Texelse Courant te schrijven. Westenberg vond dat het Gesticht zo niet met weldadigheid bezig was, maar een goedkoop burgerkost huis werd. Pacha hield boelhuis, verkocht zijn drie schapen met lammeren, de twee enterlingen en drie geiten en de oudjes kwamen naar het Gesticht, waar hij spoedig overleed. Zijn vrouw vierde daar nog haar 85e verjaardag met kinderen en kleinkinderen, die daarvoor "van de vastewal" kwamen en de Vader en Moeder zeer dankbaar waren. 11

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Uitgave Historische Vereniging Texel | 1992 | | pagina 15