REGLEMENT 7 HET GEBEERDE OP HET MARSDIEP IV Soo gerust en veilig als voor de paelen van Amsterdam.. Explosie op een oorlogsschip. Het wonen aan de oevers van een belangrijke scheep vaartweg zoals het Marsdiep eeuwenlang was, had zo zijn voor- maar ook zijn nadelen. Een harde storm kon nog voordelen hebben, althans voor de kustbe woners, maar blootgesteld zijn aan vijandelijke kapers was minder plezierig. Besmet worden door een op één van de schepen uitgebroken gevaarlijke ziekte was al wel het minste waar men naar verlangde. Dan nog liever een explo sie. Dat was wel riskant voor diegenen die er letterlijk nauw bij betrokken waren, maar kon nog wel een voordeeltje geven aan degenen die de nog waarde volle brokstukken uit het water visten Oorlogsschip "RIJNLAND" Het was tijdens de vierde Engelse oorlog (1780 - '84) dat het oorlogsschip "Rijnland" met 170 man aan boord en bewapend met 54 stuks geschut, deel uitma kend van een eskader op de rede van Texel, in brand raakte. Het schip "brandde van voor tot achteren als een oven", aldus Pieter de Leeuw, de baljuw van Huisduinen/Den Helder in een brief aan Gecommit teerde Raden, d.d. 22-10-1783. Terwijl kapitein Mulder in zijn hut zat te werken, had een hevige explosie hem met tafel en al omvergewor pen. Door hals over kop te vluchten kon hij nog net het vege lijf redden. Gelukkig had het schip daags tevoren zijn buskruit gelost, want de oorlog met Engeland liep ten einde en van gevechtshandelingen zou het waarschijnlijk niet meer komen. Of alle buskruit gelost was Waarschijnlijk niet. De baljuw vroeg zich af of de constabel niet heime lijk een paar vaatjes achterovergedrukt had. Want hoe moest anders die explosie verklaard worden Het zou de baljuw niet verbazen: "Ik ben al zo oud en lang in de wereld geweest en weet dat er zóveel schelmstukken omgaan die 't licht niet zien Met meer dan twintig sloepen slaagde men er tenslot te in het brandende oorlogsschip uit de vloot te halen en tussen het Horntje en Oudeschild aan de grond te "boegseren." Het duurde tot laat in de avond eer het schip geheel uitgebrand was. Reglement HAVENEN VAN DE S C H EP E N Ia het N I E U W E - D I E P un de HELDER. DE Gecommitteerde Raden van de Staten van Hollandt ende Wcft-Vriesland, in Weft-Vriesland ende den Ndorder-Quartiere, heb- •nütrt sc„,^n"rrC,tlDp"h"d ampj'«ic dc c o o f.uidt cn Schade CO Aamnea l k» veel docalvk I uckrnil en peoeAnnneerl kfUurn rrt hv .leeler, Opschrift van het Havenreglement van 20 Juli 1752, herzien en uitgebreid 26 Maart 1786. De brand op de "Rijnland" was aanleiding tot een verordening van Gecommitteerde Raden: "Regle ment tot voorkoming en demping van brand in de

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Uitgave Historische Vereniging Texel | 1992 | | pagina 11