ADVERTENTIE TEX. COURANT 1904 Verder vonden wij in het familie archief: twee obligaties (no. 16 en 17) van de Nieuwe Haven van Oudeschild a fl500.00 tegen drie ten honderd rente uit 1780, ten name van Jan Blom, Jan Brou wer,PieterA. SunderdorpenGose Flens (licht beschadigd). Daarbij was een smeekschrift uit 1872, gericht aan de leden van de Tweede Kamer, omdat al 20 jaar geen rente was uitbetaald. Een perkamenten oorkonde van 27/10-1867 met het zegel van de Amstcrdamsche Consul Jean Théophile Liotard vermeldt in de Franse taal, de benoeming van "Jean Ludovic Kikkert" tot "De- legué Consulaire" op Texel van de "Roi de Sardaigne." De Nederlandsche Minister van Buitenlanse Zaken, vanZuijlen, contrasigneert de oorkonde en laat hem toe tot de uitoefening der werkzaamheden van Consulairen Agent van Sardinië op Texel. In ons boek "Noord Hollandse schutters in de "Belze" opstand van 1830," te verkrijgen viaNauta Boek in Den Burg is een heel hoofdstuk gewijd aan Johannes Ludovicus, met zijn complete dagboek als luitenant van de Mobiele Schutterij, vanaf zijn indienststelling, via de voettocht naar België met zijn eerste batal jon van de derde afdeling t/m. 1834. Tijdens zijn diensttijd haalt hij nog zijn examen in het notariaat. - Zijn lidmaatschap van Provinciale Staten, - zijn vriendschap met Ds. Jacob Huizinga, waardoor menig intiem detail over zijn gezin en familie via de dagboeken van de dom inee aan dc vergetelheid zijn ontrukt, - zijn functie als administrateur van Texel, - zijn vertrek naar Cleve (waar om? zijn huwelijk met Maria Judith Coninck Westenberg uit Amsterdam en later met Elisa- beth Boom uit de Beemster zijn voor ons nog grotendeel s nog open vragen. - Een rederijcontract van het bark schip "Koning en Vaderland" onder kapitein B.A.F. van Brug gen uit 1854, waarin Johannes Ludovicus vier van de 140 aande len had. Het schip was nieuw gebouwd en gekoperd doorLecn- dert van Dam te Vlaardingen. - Dat hij van 1858 tot 1866 we thouder van Texel is geweest vonden wij in het Rijksarchief, waaronder no. 762 van het Pro vinciaal Bestuur, de rekening van Ontvangsten en Uitgaven voor komt van Texel. Daaruitblijktdat de twee wethouders per kwartaal fl. 37.50 ontvangen. Na 1866 is het wethoudersschap plotseling fini, evenals de uitgaven van 11. 7.00 perjaarvoor de erfpacht van land in de Eijerlandse Polder bezorgde hem het eigendom over de hoeves "Weltevreden" en "Rot terdam." Hij betaalde fl. 0.04 gul den poldcrlasten per jaar. - Over zijn rol in de totstandko ming van de vuurtoren is al heel veel bekend (v.d. Vlis e.a.) via de beroemde kaart van Texel met de gestrande schepen. Dc officiële uitnodiging van de Minister van Marine W.C. Huissen van Kattendijke van 10 October 1964 om het licht van de vuurtoren op 1 November te ont steken en een gedenksteen te onthullen, is te vinden bij de uit gebreide bouwtekening van O. Harder uit 1863 (fragment teke ning). (Zie onderaan dit artikel de doorsne- detekening van de vuurtoren.) Dit zijn enkele aspecten uit zijn leven, zoals we die tot nu toe hebben verzameld. Maar op Tex el zelf wonen natuurlijk de echte kenners. Die willen we hiermee oproepen ons te informeren over verdere activiteiten van Johannes Ludovicus Kikkert. Ons doel is een boek over hem samen te stel len, waarvoor elke suggestie welkom is. Anne de Reus -Vredenburg, Frie- seweg 12 1823 CD Alkmaar, tel072 -124755. JosKaldenbach,Amstelstraatl8, 1823 EV Alkmaar, tel072 -123029. syv"/f ^//J. /te7- Gedrurende de lammcrenmark- ten gelegenheid tot het stallen van paarden in de tuin van HOTEL 'TEXEL a 15 cent. 4

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Uitgave Historische Vereniging Texel | 1990 | | pagina 6