VAN DE REDACTIE Deze keer geen speciaal themanum mer, maar een nummer met een gevarieerde inhoud, In de loop van de tijd zijn artikelen blijven overstaan wegens plaatsgebrek, of omdat ze niet pasten bij het thema. Daarmee konden we nagenoeg een heel nummer vullen. We hopen, dat het U kan boeien I Van verschillende kanten kregen we het verzoek om eens een overzichtte geven van de onderwerpen, die in de vijfjaar dat ons blad bestaat, aan de orde kwamen. Welnu, dat overzicht vindt U ook in dit nummer. Dat dit geen themanummers is, wil nietzeggendatwenietopdeingesla- gen weg doorgaan: we stellen ons voor om het komende jaar 1991 te wijden aan BEROEPEN. Per keer stellen we één of meer beroepen aan de orde, en daarbij denken we niet alleen aan oude beroepen zoals zadelmaker, molenaar, baker, etc., maar ook aan beroepen die nu nog uitgeoefend worden. We doen een dringend beroep op U om ons te hel pen mettips, foto's, verhalen en ander materiaal, om er een interessante serie van te maken. Tot 15 Februari 1991 kunt U voor het Maartnummer, copy etc., inleveren. We rekenen op Uw medewerking I We wensen U en elkaar een goed en actief verenigingsjaar 1991 toe I De Redactie spoediger dan in de andere. Het hangt ook af van de soort aktivi- teiten die je ontplooit Zo heeft de zangclub van de Historiche Vere niging een reisje naar Terschel ling achter de rug waar men met veel plezier op terugkijkt. We willen onze zanggroep trouwens ook weer graag op Texel een keertje horen en daarom zullen we ze uitnodigen voor een optre den op onze jaarvergadering. Door omstandigheden van per soonlijke aard heeft het bestuur op haar laatstgehouden vergade ring op 15 November besloten dit uit te stellen naar Maandag 28 Januari 1991. Wegens aangekondigd vertrek van de heer KI. Uitgeest komen we dan ook met een vacature in het bestuur te zitten. We vragen onze leden hierover eens na te denken. Overigens zitten we toch om mensen te springen om sommige zaken soepeler te laten verlopen. Wie een beetje tijd voor de vere niging beschikbaar heeft moet zeker kontakt met ons opnemen. Voorts denken we mee te werken adn het 25 jarig jubileum van de NVG. uit Den Helder. Dit in de vorm van het aanleveren van wat historische gegevens voor het jubileumblad. Enkele mensen van de "stambo men" zijn naar de Mormonenkerk in Amsterdam geweest, op speur tocht wel te verstaan. Echt veel heeft dit bezoek overi gens niet opgeleverd. We wensen de andere afdelingen, zoals dia lect en verzamelaars, veel succes toe en hopen U allen te ontmoeten op onze volgende jaarvergade ring waar U nog een uitnodiging voor ontvangt. Met een vriendelijke groet, De voorzitter Mevr. T. Kikkert-B ruin-Den Hoorn VAN MET ®E§TUUE Zo zitten we dan alweer midden in het verenigingsselzoen en aan het einde van 1990. Over het algemeen mogen we wat de aktiviteiten van de vereniging betreft niet mopperen. In een club met verschillende af delingen, die min of meer auto noom werken, gaat het in de ene afdeling natuurlijk soms voor- BIBLIOTHEEK- NIEUWS De afgelopen maanden mochten wij het volgende ontvangen: Van mevr. A. Keijser: een copie van "Rekening van ontvangst en uitgaaf der buurt Ongeren 1877- 1906". Van mevr. A.Dros-Koorn: "50 jaar gymnastiekvereniging Tex el". Van D. Lemstra: een copie van "Onze wadden-eilanden" door J. Daalder Dz. en enige oude Texelse Couranten. Van G. Jansen: foto"s van de gestrandeAnneliese" en lesbrie ven over Texel 575 jaar stad. Van mevr.A.Paagman-Bakker: oude muziekboeken. Van mevr. R.Bruin-Jansen: co- pieen van oude rekeningen, een "Ereblijk" van het goed doorlo pen van de lagere school van 1

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Uitgave Historische Vereniging Texel | 1990 | | pagina 3