UMtlXmilMi. C.J. Reij Provincie NOORD-HOLLAND. E Het ma.keo en eenjarig onderhonden van een GRINDWEG door genoemd Waterschap, ter lengte van ongeveer 9875 Ellen. TEXELSE BERICHTEN (1904) Gedoode zeehonden. 8 October 1863 met een brief aan 'n commissie van Provinciale Sta ten met een nieuw voorstel en indien dit werd aanvaard zou zij nog met een "voordragt tot aan wijzing van de middelen komen waaruit de subsidie zal worden betaald" tot een bedrag van zeven mille en alleen te betalen als de rijkssubsidie voor dit bedrag wordt verleend. Gebleken was dat de Gemeente Texel van De Waal tot de Limiet- weg, niet liggende in de polder met een lengte van 2900 ellen, voor haar rekening wilde laten begrin- den, in het voorstel werd gesteld, dat de subsidies, totaal 14 mille, moesten worden verdeeld tussen de Gemeente en Polder Eijerland in verhouding van de lengten van de aan te leggen weg. In de vergadering van 5 Novem ber 1863 bracht J.L. Kikkert, na mens deze commissie, een brief uit, waarin gesteld werd dat de subsidie van 7 mill ook moest wor den verleend als het Rijk niet of minder zou subsidieëren, omdat hier sprake was van algemeen belang. De bedoelde weg "is eene communicatie door het eiland Texel naar de daarachter gelege ne eilanden Vlieland en Ter schelling, die de Postroute uit maakt De hoofdweg, die in 1866 werd verhard en fl. 35.000.00 bleek te kosten, werd wel de Postroute, maar de naam "Postweg", die in 1835 was ontstaan voor de paral lel lopende weg als opvolger van het postpad langs de binnenvoet van de duinen en de Stuifdijk, bleef gehandhaafd. Texel, Aug. '90 TEXELSE BERICHTEN (1904) Op het land van den Heer v.d. Velde, c.s. in den Polder "Het Noorden" zal een proef worden genomen met hct teelen van bloembollen. Een bloemkwee- ker uit Sassenheim heeft zich met de voorbereidende werk zaamheden belast. Dijki.uaai en lleioiHAUKid «in liet Wuterschup EIJEIILAIMI), Eiland TEXEL, /lillen U|i Ihmdcrdnq den H"'u Jtlaart 180(1, des middags ten 12 uur, Icn Kuadliui/i' der Gemeelde 1>EN 111 ItL. Iiij enkele inschrijving, in het openbaar aauhesledeii: Ut* meslekken liggen optie gebruikelijke pluttlseu Ier lezing en zijn op franco iiinivriigelegen lulnling ton 0,25 verkrijgbaar hij .llejufv rouw tle We«l. 1 AN ULII.-I 1 l'l-.V liockliiiiulclllviujslrmille «otlenliim en ter Secretarie vun Texel. Ile uuun ij'ing in Ine» zul geschieden op Dhujsilnien tt oviisilnii (I en 1 Huurt, telkens iiiiiivuiigenile des »oor- uiidiiugs lm 1) uur, le l)e Loeksilnrp door tien op/iglee iiiii liet W uleeselinp J. \as 1»ui i»:*, hij ieti iiiinitltlels nuileee iiiliehliiiueii zijn le hekoinen. Zl l.l III.1 I OOIU Bronvermeldingen en literatuur: "t' Lant van Texel'. J.A.v.d. Vlis 1975. "Kroniekvan Eijerland". Anneke Paagman-Bakker 1985 "Bericht van de Tiendaagse Veldtocht". J.C. Kikkert 1980 "Noordhollansche Schutters in de "Belzeopstand van 1930,door Th.W. Polet, A.A. de Reus- Vredenburg, Kaldenbach. 1990. Dagboeken Ds. Huizinga. Bibliotheek Historische Vereniging Texel. WS&Si j Tessels prate in de begintijd van De Cocksdorp en Eierland was er uiteraard niet bij. Het was daar een ratjetoe van dialecten en accenten. In 1839 maakt onderwijsinspec- teur Wijnbeek zich hier ongerust over. In zijn jaarverslag adviseert hij om door middel van spreekko ren "eene eenparige zuivere uit spraak te doen verkrijgen We nemen een sprong naar het heden. Het Tessels van "Durp" en omgeving wijkt in sommige opzich ten af van het Tessels, zoals dat gesproken wordt (werd) beneden 7 de Ruuge Diek. Door de "invasie" van veel Zeeuwen heeft het duide lijk de invloed van het Zeews on dergaan. Het gaat natuurlijk niet zover, dat een "fooitje" in Eierland een "kacheltje" heet zoals in Zee land, maar een element is bijvoor beeld wel het gebruik van "ge-" voor een voltooid deelwoord. gezeid i.p.v. seid gedocht i.p.v. docht meegebracht i.p.v meebracht. En "durp" is volgens mij ook geen Tessels, dat is gewoon "dorrep". Bij ons thuis werd het verschil geïl lustreerd met het volgende voor beeld: "An tocksdorp sèègge ze niet: Ik hèw de skèèpe d'r uutjaagd, maar: Ik heb de skaape d'r uutgejoge" Tja, dat oefenen met spreekkoren Misschien iets voor de Tesselse scholen om het Tesselse dialect voor de toekomst te bewaren G.E. Dros. "k Heb de skaape d'r uutgejoge" Het aantal gedoode zeehonden dat op het contrölestation van Ame land in 1903 werd aangegeven bedroeg 213 tegen 146 in 1902.

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Uitgave Historische Vereniging Texel | 1990 | | pagina 9