J.L. KIKKERT en de weg van DEN BURG naar DE COCKSDORP In het artikel over het dorp De Waal in ons blad no. 13 van Dec. '89, werd vermeld, dat de grint weg van De Waal naar De Cocksdorp in 1866 werd aangelegd.VanGer-brand Fe- nijn te Haarlem ontvingen wij een copie van de vergaderingen der Provinciale Staten van Noord-Holland van November 1863, waarin de aanleg en de subsidiëring van het begrin- den" van die weg uitvoerig werd behandeld. Hieruit kwamen nog enige nieuwe gegevens naar voren, waaronder ook het aandeeldat J.L.Kikkert in de besluitvorming over die weg heeft gehad. Deze Kikkert heeft voor Texel veel betekend door zijn grote activiteiten op allerlei gebied en terecht is een straat in De Cocksdorp naar hem ge noemd. Johannes Ludovicus Kikkert werd als vierde kind geboren te Den Burg op 17 No vember 1810 in het gezin Nota ris Abraham Kikkert en Hen- drina Romans. Hij was nog geen dertien jaar oud toen hij in 1823 naar de Amsterdamse Kweek school voor de Zeevaart ging, waar hij een voorbeeldige leer ling is geweest. Toen zijn oude- ,re broer, Piet, in 1825 was over leden, werd Jan door zijn vader van die school genomen om hem later als notaris te kunnen opvolgen Van Januari 1831 tot September 1834 heeft hij vrijwillig als offi cier bij de Noordhollandsche Mobiele Schutterij gediend en daarbij deelgenomen aan de Tiendaagsche Veldtocht. In die jaren heeft hij een jour naal bijgehouden, diverse ge detailleerde topografische kaar ten en tekeningen gemaakt. Ook was hij in staat zijn studie te voltooien en in Juni 1834 met goed gevolg zijn examen voor het notariaat af te leggen. In 1836 werd hij, na het overlijden van zijn vader benoemd tot notaris op Texel, trouwde met de notarisdochter Maria Co- ninck Westenberg. Zij woonden eerst in de Waalderstraat, waar hij ook griffier van het Kanton gerecht was. In 1839, (dan wonende op de Vismarkt), in het huis met nu zo fraai gerestaureerde trapgevel, kocht hij voor fl. 4700.00, twee van de 200 aandelen van de Sociëteit van Eijerland van de Texelse gemeente-ontvanger Reinbach, die eerst vijf aande len bezat en evenals de advo caat, notaris en gemeentesecre taris W. Bok en aandeelhouder van het eerste uur was. Kikkert werd de eerste, geboren Texe laar, die van de Sociëteit met ruim 5800 ha. land aandelen bezat waarvan de intrinsieke waarde toen te stellen was op fl.. 2840.00 per aandeel. Na de mislukte openbare verkoop te Rotterdam verkreeg in 1840 Kikkert 2/34e aandeel in ruim 690 ha. land (inclusief duinen en water) en daarop stonden de boerderijen en arbeiderswonin gen van "Weltevreden", "Dijk- zigt", "Madura" en "Dorpzicht". In 1841 werd Kikkert de eerste (voorlopige) dijkgraaf van de polder en trad terug in 1847 bij de verkoop van z'n aandelen. Daarna nam hij voor 1 /5e, deel in het kapitaal voor de inpolde ring van de "Prins Hendrikpol der", die hem uiteindelijk een verlies van fl. 500.00 opleverde. Hij was lid van de Texelse ge meenteraad, later wethouder, ook werd hij lid van de Provin ciale Staten van Noord-Holland In-1852 was hij financieel be trokken bij de eerste stoomboot verbindingen van Texel met de eerste "Ada van Holland," een raderbootje met 25 PK motor, dat nog met een helmstok werd gestuurd en bij gunstige wind een zeiltje gebruikte. Rond 1850 heeft hij een kaart van het eiland Texel getekend, die door hem in 6 1854 werd verbeterd. Op de nieuwere uitgave van 1863 te kende hij daarin alle strandin gen in de jaren 1848 - 1860. (in 1988 heeft K. Uitgeest deze strandingen aangevuld en uit gegeven via Langeveld de Rooij). Dankzij Kikkert'sinspan- ningen werd in 1864 de Vuurto ren bij De Cocksdorp in gebruik genomen, waarbij hij het licht heeft ontstoken. Ds. Huizinga die veel over Kikkert, - meest betreffende de drankbestrijding en de problemen met de afreke ning met één van de zetboeren heeft geschreven, - vermeldt ook de reünie met 27 oud-strijdmak kers uit de Belgische episode, die in September 1856 werd gehouden, waarbij 15 muzikan ten van het Nieuwediep kwa men, "De Lindeboom" geheel was geïllumineerd en 't niet ont brak aan vreugdeschoten en vuurpijlen. Dat Kikkert niet iedere Texelaar als vriend had, bleek toen Simon Sijbrandsz Keijser (1810-1886), schapenboer, wethouder en dijk graaf van de 29 Gemeenschappe lijke Polders, aan Ds. Huizinga in die dagen vertelde dat: "men de heer Kikkert onlangs had moeten manen om eene geldsom, die hij niet had en die men nu langs andere wegen moest vorderen." De Belgische Regering was beslist niet rancuneus en benoemde in 1862 Kikkert tot Vice-consul van België op Texel. De Hoofdweg bij Eijerland was bij de verkaveling van de polder 7 ellen breed gemaakt, doch de verharding ontbrak. De gemeente Texel "was voorne mens de weg van Den Burg naar Cocksdorp hard te maken" en daarover is langdurig onderhan deld met de waterschapsbesturen van Texel, alsmede met't Rijk en de Provincie, die uiteindelijk in 1855 gezamenlijk een subsidie toe zegden van fl. 14.000.00. Gedeputeerde Staten kwamen op

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Uitgave Historische Vereniging Texel | 1990 | | pagina 8